Súťaž - Správa pre Červené stužky

Odborné učilište internátne

Námestie sv. Ladislava 1791/14
95115 Mojmírovce

Správa z kampane ,, Červené stužky“ v OUI Mojmírovce

Odborné učilište internátne Mojmírovce sa aj v šk.roku 2018/2019 zapojilo do
kampane,, Červené stužky“

Naše aktivity:
- žiaci sa osobne zapojili do výroby školskej nástenky s uvedenou problematikou,
- žiaci OUI Mojmírovce sa zapojili do Celoslovenskej výtvarnej súťaže ,, Červená stužka v
boji proti HIV/AIDS,
- odoslanie 3 žiackych výtvarných prác na tému: ,, Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“
do Žiliny,
- vlastná tvorba žiakov červených stužiek,
- premietnutie filmu ,, PRÍBEHY ANJELOV“ na hodinách: náboženská výchova, základy
rodinnej výchovy, výchova k rodičovstvu a jednotlivých triednických hodinách,
- informatívna prednáška zamestnancov a žiakov s cieľom informovať o Celosvetovom dni
boja proti HIV/AIDS,
- Svetový deň boja proti HIV/AIDS aktívna účasť všetkých prítomných žiakov a zamestnancov
v projekte ,,Červené stužky“ ( pripnutie si červených stužiek).

Mojmírovce, 3.12.2018
Vypracovala: Jana Adámeková

Jana Adámeková