Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov

Základná škola, Hrnčiarska ul. č.795/61, Stropkov 091 01
091 01 Stropkov


Červené stužky sú symbolom krvi a života, symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi a chorými na AIDS, ale aj symbolom prevencie a boja proti AIDS. Už dvanásty rok po sebe sa zapájame do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorá trvá od septembra do decembra. Jej cieľom je naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu aj k životu a zdraviu druhých. Hlavné zameranie kampane je poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí u mladých ľudí na tému HIV/AIDS.
Obľúbenou aktivitou našich žiakov je už tradične výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. Do propagácie boja proti AIDS sa zapojili žiačky II. stupňa vytvorením nástenky k danej problematike a nosením červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek, ktorá rozmiestnila informačné materiály o blížiacom sa 1. decembri - Dni boja proti AIDS a o plánovaných aktivitách v rámci kampane na nástenkách tried školy. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas 2 besied vedených koordinátorom prevencie drogových závislostí o nebezpečenstve užívania drog. V rámci pohybových a športových aktivít kampane sa konal medzitriedny futbalový a florbalový turnaj. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci piatich špeciálnych tried. Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia aktivita „Živá červená stužka“, ktorú vytvorili žiaci 1. a 2. stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení v telocvični školy.
Cieľom týchto všetkých aktivít bolo pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, a taktiež naučiť žiakov zaujať správny postoj k životu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým žiakom a pedagógom, ktorí kampaň podporili a zapojili sa do nej.

Mgr. Jana Berezná