Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou

Školská 539
95853 Skačany

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Aj žiaci našej školy si 3. decembra 2018 pripnutím červených stužiek pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS, a tak sme sa I v tomto školskom roku zapojili do 12. ročníka celoslovenskej osvetovej kampane v boji proti AIDS Červené stužky, zameranej na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.

V rámci kampane sme v škole zorganizovali niekoľko aktivít:
 v priestoroch školy sme zverejnili informačný leták a logo kampane,
 žiaci VIII. A zhotovili červené stužky – symbol kampane,
 žiaci VIII. a IX. A pripravili rozhlasovú reláciu o AIDS,
 rozdávali sme v priestoroch školy červené stužky,
 v rámci hodín výtvarnej výchovy a výchovy umením sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky v boji proti HIV/AIDS, vytvorili sme pohľadnice na danú tému a tri najlepšie sme odoslali do celoslovenského kola. Boli to práce žiačok VIII. A Patrície Beňuškovej, Kristíny Brodzianskej a Simony Pilátovej.
 Zhotovili sme so žiakmi z VIII. A zhotovili centrálnu nástenku, zameranú na prevenciu HIV, kde sme vystavili aj ďalšie zaujímavé pohľadnice, vytvorené v rámci celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky.

Cieľom všetkých realizovaných aktivít bolo poukázať na nebezpečenstvo AIDS, zlepšiť vedomosti žiakov o tejto chorobe, jej šírení a predovšetkým zdôrazniť možnosti prevencie.

Mgr. Martina Gašparovičová
ZŠ s MŠ Skačany 539

Mgr. Martina Gašparovičová