Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Námestie mladosti 1
01015 Žilina

Naša škola sa ako aj minulý rok zapojila do kampane „Červené stužky“. V rámci kampane sme sa venovali viacerým aktivitám. Ako prvú aktivitu sme na hodinách pracovnej výchovy vyrábali červené stužky. Vyrobili sme ich pomerne dosť veľké množstvo, aby sa ušlo viacerým žiakom. Tie sme potom rozdávali žiakom a pedagogickým zamestnancom pri vstupe do budovy školy. Na hodinách výtvarnej výchovy sme vytvárali informačné letáky, ktoré sme prilepovali na dvere, aby každý žiak bol informovaný o kampani a vôbec o dni 1. december. Na hodinách občianskej výchovy sme rovnako diskutovali o problematike HIV a AIDS a premietli sme film Anjeli.
Pripravili sme rozhlasovú reláciu k téme .V spolupráci so žiakmi 5. ročníka sme na hodinách telesnej výchovy vytvorili „živú červenú stužku“ so želaním, aby na svete bolo, čoraz menej ľudí s HIV a rovnako sme zaželali veľa zdaru a trpezlivosti chorým na HIV.
Na záver by som chcela poďakovať za kampaň, pretože pre väčšinu žiakov je zaujímavá a podnetná. Na základe viacerých diskusií k tejto problematike sme zistili, že osveta v oblasti HIV a AIDS je dôležitá a potrebná, keďže žiaci mali len skreslené informácie. Túto kampaň vnímame ako prínosnú a boli by sme radi, keby sme sa mohli zapojiť aj budúci rok.

Mgr.Andrea Rabčanová