Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná priemyselná škola

Ul. SNP 413/8
907 0 Myjava

ČERVENÉ STUŽKY A SPŠ MYJAVA
Na SPŠ Myjava sa už stalo tradíciou, že sa študenti školy každoročne zapájajú do celoslovenského projektu Červené stužky, ktorého cieľom je predovšetkým prevencia a snaha informovať o nebezpečenstve a hrozbe s názvom HIV/AIDS.
Študenti školy mohli získať informácie jednak o samotnej kampani Červené stužky, ale tiež o HIV/AIDS z nástenky na 1. poschodí školy. O problematike HIV/AIDS sme so žiakmi 1. a 2. ročníka besedovali na hodinách etickej výchovy a so žiakmi 3. ročníka na hodinách občianskej náuky. Tiež sme sa uvedenej kampani a problematike venovali v školskom časopise Strojár.
S dôrazom na prevenciu sme so žiakmi na hodinách etickej výchovy sledovali filmy Anjeli, In your face, Príbehy anjelov a Červená stuha okolo môjho domu. Po sledovaní jednotlivých filmov nasledovala diskusia. Žiaci kládli veľa otázok a emočne na nich najviac zapôsobil film Anjeli.
Vedomosti o problematike HIV/AIDS si študenti overili testom, ktorý pripravili učitelia etickej výchovy a občianskej náuky. Test obsahoval 12 otázok (10 otázok s výberom odpovede a 2 otázky, kde žiaci museli sami sformulovať správnu odpoveď).
V aktuálnom školskom roku červené stužky vyrobili študenti I.B triedy a rozdali ich žiakom školy, pričom ich spolu s učiteľmi nosili v týždni od 26. novembra 2018 do 1. decembra 2018.
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne sme v septembri 2018 pre študentov 1. ročníka zorganizovali besedu Prevencia civilizačných ochorení, ktorej súčasťou bola i problematika pohlavne prenosných chorôb.
Preventívny program zameraný na problematiku Obchodovania s ľuďmi spojený s premietaním filmu sme zrealizovali pre študentov 3. ročníka v spolupráci s KRPZ v Trenčíne.
Koordinátor kampane v SPŠ Myjava: Mgr. Iveta Maliariková

Mgr. Iveta Maliariková