Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou

Stráne pod Tatrami č. 33
059 76 Stráne pod Tatrami

Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami č. 33, 059 76
„Správa pre Červené stužky“ 2018

Už každoročne sa naša škola zapája do kampane „Červená stužka“. Prostredníctvom svojich učiteľov sa naši žiaci snažia o aktívne zapojenie sa do kampane boja proti HIV/AIDS. Spolu s koordinátorkou protidrogovej prevencie Mgr. Katarínou Pitoňákovou pripravujú rôzne výtvarné aktivity, besedy a kvízy zamerané na HIV/AIDS a Červené stužky.
Žiaci 7. až 9. ročníkov spolu 65 žiakov besedovalo v mesiaci november o HIV/AIDS. Žiaci otestovali svoje vedomosti o HIV/AIDS a spolu s učiteľmi sledovali videa na tému: Chudoba a obchodovanie s ľuďmi, drogy a drogové závislosti. Deviataci zhotovili nástenku o drogových závislostiach, ktorá sa nachádza v priestoroch chodby školy Heslo našej školy je „Preč s drogou“.
Veľký ohlas získal film „Anjeli“, ktorý chytil žiakov za srdce a zároveň si uvedomili ako žijú, v akých odlišných podmienkach a sú šťastní, že sú zdraví a nemajú zákernú chorobu AIDS, na ktorú každoročne umiera toľko nevinných detských obetí. V závere žiaci besedovali o AIDS otestovali sa a
Jednou z aktivít XII. ročníka, do ktorého sa zapojili naši žiaci v rámci celoslovenskej kampane je výtvarná súťaž v tvorbe pohľadníc zameraná na „Červenú stužku v boji proti HIV/AIDS“. Školského kola sa zúčastnilo 33 žiakov. Tri víťazné práce z tohto kola postúpili do celoslovenského kola.
V tejto kampani žiaci naďalej pokračovali zhotovovaním a pripínaním červenej stužky a zároveň vyzývali žiakov a učiteľov k ich noseniu.
Poďakovanie patrí všetkým učiteľom a žiakom, ktorí prispeli rôznymi aktivitami či besedami do kampane boja proti HIV/AIDS. Informačný panel o projekte Červená stužka, ako aj fotografie sa nachádzajú v priestoroch našej školy.

Zodpovedná vedúca kampane: Mgr. Katarína Pitoňáková
3. 12. 2018

Mgr. Katarína Pitoňáková