Súťaž - Správa pre Červené stužky

SOŠ obchodu a služieb

Z. Kodálya 765
92447 Galanta

Kampaň v našej SOŠO a S Galanta prebiehala od 5. novembra do 30. novembra 2018. Koordinátormi kampane z radov študentov sa stali študenti študijného odboru hotelová akadémia z triedy IV.HA a II.HA, ktorí pripravili projekty na tému - Stop HIV a AIDS. Študentky odboru cukrár – kuchár, z triedy II.CK vytvorili červené stužky pre ostatných študentov i profesorov školy .
Na vyjadrenie solidarity v boji proti AIDS sme kampaň podporili nosením červených stužiek v období od 15. novembra do 30. novembra 2018. V rámci kampane „Športom pre Červené stužky“ sme zorganizovali volejbalový turnaj medzi študentmi našej školy a Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante.
V rámci kampane sme pre našich študentov zrealizovali besedy s pracovníčkou OR PZ Mgr. D. Kolárovou na témy: obchodovanie s ľuďmi, násilie páchané na ženách, stop násiliu a šikane, kyberšikana -sexting a nové drogy.
V spolupráci Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante sme pre našich študentov zorganizovali prednášku o civilizačných chorobách, látkových i nelátkových závislostiach spojenú s besedou. Zároveň si študenti mohli dať zmerať nielen krvný tlak, ale aj hladinu cholesterolu a glukózy v krvi. Súčasne si mohli odmerať obsah jedovatého oxidu uhoľnatého v dychu.
Dňa 22. 11. 2018 sme zorganizovali „Interaktívny deň pre Červené stužky“, do ktorého sa zapojili zástupcovia z každej triedy v našej škole. Na úvod študenti hotelovej akadémie - Lenka Bajmóczyová, Diana Farkašová, Andrej Práznovský, Štefan Kadlečík a Tomáš Sekáč odprezentovali pred študentami našej školy projekty o problematike HIV a AIDS pod vedením Mgr. Vavríkovej a Ing. Švancárovej. Prezentácie boli sprevádzané sugestívnymi príbehmi mladých ľudí, ktorí prišli do kontaktu s vírusom HIV a boli nim nakazení. Následne študenti 8 tried mali možnosť preveriť si svoje vedomosti o problematike HIV a AIDS, ale i zručnosť a šikovnosť v celoškolskej interaktívnej súťaži.Víťazmi súťaže sa stali študenti triedy I.HA - Lukáš Mécses a Kristián Horváth. Druhé miesto obsadili študenti z II.CK – Sabrina Grunzová a Patrik Eliáš, tretie miesto získali chlapci III.KK triedy- Milan Vojačik a Martin Krivda. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ostatným študentom ďakujeme za prejavený záujem a aktívnu účasť. Tešíme sa na ďalší ročník kampane.

Ing. Anna Švancárová