Súťaž - Správa pre Červené stužky

Školský internát

Internátna 4
97404 Banská Bystrica

SPRÁVA
z kampane Červené stužky

Žiaci a pedagógovia školského internátu sa zapojili do dvoch oblastí kampane Červené stužky.
Do výtvarnej oblasti sa zapojili dve žiačky so svojimi výtvarnými prácami, ktoré sme odoslali poštou na danú adresu.
Športom pre Červené stužky
Druhou oblasťou bola športová, v ktorej sme zorganizovali bowlingový turnaj pre žiakov a pedagógov ŠI.
Turnaj sa konal 15.11.2018 za účasti chlapcov a dievčat ŠI. Turnaj bol dvojkolový a vyhodnocovalo sa najlepšie kolo. Hodnotili sa zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci. V každej kategórii boli vyhodnotené tri najlepšie výsledky. Každý účastník získal účastnícku cenu (čokoládu). Zvláštnou kategóriou bola kategória pedagogickí zamestnanci. Taktiež boli vyhodnotené tri najlepšie jednokolové výsledky (ale bez čokolády).
Vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov neuvádzam výsledky menovite.
V Banskej Bystrici, 4.12.2018
Mgr. Viera Slivková

Mgr. Viera Slivková