Súťaž - Správa pre Červené stužky

Obchodná akadémia

Bernolákova 26
95320 Zlaté Moravce

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce

Správa o činnosti kampane “Červené stužky“

Ťaháme za rovnakú stužku - kampaň boja proti AIDS
Aj v tomto školskom roku sa naša škola OA Zlaté Moravce zapojila do 12. ročníka kampane „Červené stužky“, ktorá prebiehala v čase od 3. septembra do 1. decembra 2018. Deti a mladí ľudia predstavujú najviac zraniteľnú skupinu vo vzťahu k rôznym negatívnym zdravotným a sociálnym javom, preto našim cieľom bolo zvýšiť informovanosť žiakov o HIV/AIDS, o možnostiach prevencie pred nákazou a zapojiť ich do rôznych aktivít súvisiacich s danou problematikou.

Zrealizované aktivity:
Aktivita č.1: zhotovenie centrálneho informačného panelu „Červené stužky“ vo
vestibule školy a umiestnenie plagátu kampane.
Aktivita č.2: výtvarná súťaž pre SŠ na tému: Logo pre Červené stužky – do
školského kola súťaže sa zapojili všetky triedy. Súťažné diela
výrazne prezentovali myšlienku boja proti AIDS. Na základe
hlasovania pedagogického zboru boli vybraté 3 práce do
celoslovenského kola.
Aktivita č.3: beseda a premietanie DVD “ IN YOUR FACE“ - v mesiaci november sa
pod vedením výchovnej poradkyne uskutočnila beseda spojená s
premietaním filmu pre žiakov prvých ročníkov.
Aktivita č.4: športový turnaj vo volejbale žiakov – v novembri sa uskutočnil
medzitriedny volejbalový turnaj so zámerom zvyšovania povedomia o
nebezpečenstve šírenia ochorenia AIDS. Jedenásť družstiev bojovalo
podľa precízne pripraveného rozpisu. Víťazom sa stali žiaci
štvrtého ročníka.
Aktivita č.5: tvorba a nosenie červených stužiek - na znak solidarity proti tejto
zákernej chorobe boli posledný novembrový týždeň žiakom,
pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom pripnuté červené stužky,
ktoré pripravili žiaci druhého a piateho ročníka.
Aktivita č.6: vytvorenie živej červenej stužky našimi žiakmi na nádvorí školy pred
realizovaným športovým turnajom.

V Zlatých Moravciach, 03.12.2018 Vypracovala: Ing. Daniela Jesenská

Ing. Daniela Jesenská