Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Školská 684
05333 Nálepkovo

ZŠ s MŠ Nálepkovo

Správa o kampani Červené stužky

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do kampane. V mesiaci november sme si na hodinách výtvarnej výchovy, biológie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu či na triednických hodinách rôznymi aktivitami pripomínali nebezpečné ochorenie AIDS. Žiaci vytvárali plagáty a postery, pozerali sme film Anjeli, diskutovali sme o prevencii a ochrane pred HIV. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže. 30.novembra sme nosili červené stužky, ktoré vyrobili a rozdávali žiačky 8. ročníka.

Mgr. Helena Repaská