Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola

Hlavná 2
01009 Žilina-Bytčica

Hodnotiaca správa o aktivitách Červené stužky konaného pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS za Spojenú školu, Hlavná 2, Žilina - Bytčica

Naša škola sa do kampane Červené stužky vyhlásenej Gymnáziom sv. Františka z Assisi v Žiline zapája pravidelne už niekoľko rokov. V tomto roku prebehol už jej 12. ročník.
I.A trieda s pedagogickým dozorom Mgr. Jamborovou sa zúčastnila celoslovenského stretnutia na Mestskom úrade. Predchádzalo mu postupné zoznámenie sa s problematikou a organizovanie nasledovných aktivít:
• nástenku so školskými prácami „Logo pre červené stužky“
• naviazanie stužiek a pripravili ich tak na pripnutie pre spolužiakov dňa 27.11.
• projekty (samotné ochorenie, priebeh, prenos, príbeh, tajnička), s ktorými počas vyučovania 27.11. oboznámili spolužiakov a pripli červené stužky
Študenti IV.A triedy odvysielali v školskom rozhlase reláciu, kde bol vysvetlený symbol a význam nosenia stužky doplnený štatistikou a príbehom pacienta.
Mgr. Urbanová na hodine zdravovedy v IV.A triede premietla video s problematikou ochorenia AIDS a so žiakmi o víruse HIV diskutovala podľa metodickej príručky.
Vyučujúca Ing. Havlíková vysvetľovala príčiny kampane a premietla I.A triede DVD Príbehy anjelov, tiež umiestnila plagát kampane na žiacku nástenku. V rámci sprievodných akcií bola pre žiakov vytvorená nástenka Duševné zdravie.
Myslím si, že uvedenou akciou boli študenti pozitívne motivovaní k zodpovednému prístupu k životu a autoreflexii.
Ďakujem všetkým kolegom za vynaložené úsilie a spoluprácu.

Dňa 4. 12 vypracovala Ing. R. Havlíková, koordinátor prevencie na Spojenej škole

Ing. R. Havlíková