Súťaž - Správa pre Červené stužky

Špeciálna základná škola

F. Rákócziho 432/28
07701 Kráľovský Chlmec

Špeciálna základná škola, Speciális Alapiskola, F. Rákócziho 432/28,
077 01 K r á ľ o v s k ý C h l m e c


Hodnotiaca správa
dvanásteho ročníka Kampane boja proti
AIDS – Červené stužky
Školský rok: 2018 / 2019

AIDS je celosvetový problém, ktorý nemôže nechať ľahostajného nikoho. Preto sa naša škola aj v školskom roku 2018/2019 zúčastnila tohto projektu, dvanásteho ročníka Celosvetovej kampane boja proti AIDS
Do kampane „Červené stužky“ sa naša škola zapojila piaty krát. Pokladáme za dôležité, aby si žiaci uvedomili, že na svete žijú aj deti, ktoré sú postihnuté vírusom HIV a nemajú zabezpečenú dostatočnú lekársku pomoc a starostlivosť. Aktivity na našej škole boli zamerané na sprostredkovanie takých poznatkov, pomocou ktorých si žiaci osvojili možnosti ochrany pred rôznymi ochoreniami a tým aj pred vírusom HIV.

V rámci tejto kampane sme uskutočnili nasledujúce aktivity:
V mesiaci október, sme vytvorili nástenku, pomocou ktorej sme informovali žiakov našej školy, ale aj ich rodičov o cieľoch kampane Červené stužky a o nebezpečenstvách šírenia HIV/AIDS.
Na dobre viditeľnom mieste vo vstupnom priestore školy sme umiestnili plagát kampane.
31. októbra 2018 sme uskutočnili školské kolo súťaže v tvorbe pohľadníc s tematikou boja proti HIV a AIDS, víťazné pohľadnice reprezentovali našu školu na celoslovenskej výtvarnej súťaži pre ŠZŠ Červené stužky.
Dňa 22. novembra 2018 sme zorganizovali besedu pre žiakov vyšších ročníkov o závažnom ochorení, ktoré spôsobuje vírus HIV. Dozvedeli sa zaujímavé fakty, spôsoby nákazy, možnosti liečby choroby AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý nemôže nechať ľahostajného nikoho.
Žiaci počas školského roka sa mohli voľne porozprávať a opýtať sa na prípadné nejasnosti v oblasti AIDS/HIV, ktoré koordinátorka protidrogovej prevencie pani Mgr. Paulína Ješová objasnila žiakom.
Posledný novembrový týždeň od 26.11. do 30.11. 2018 bol vyvrcholením projektu Červené stužky v našej škole. Žiaci a učitelia v priebehu týždňa nosili červené stužky, čím chceli upútať pozornosť rodičov a návštevníkov školy na tento závažný celosvetový problém.
Našu školu navštevuje veľký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného, málo podnetného prostredia, ktorým nie je umožnené získať poznatky o takých chorobách ako je napríklad AIDS, alebo o rôznych druhoch závislostí. Poskytnúť žiakom čo najkompletnejšie informácie, poukázať na nebezpečenstvo smrteľného ochorenia, ale hlavne vytvorenie správnych zdravotných návykov našich žiakov patrí medzi priority našej školy v boji o ochranu zdravia.

Vážime si snahu usporiadateľov bojovať proti ochoreniu AIDS a zároveň Vám ďakujeme za možnosť, že sme sa mohli zúčastniť tejto kampane.

Koordinátorka kampane: Mgr. Ješová Paulína

Mgr. Ješová Paulína