Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Školská 28
08233 Chminianska Nová Ves

Základná škola s materskou školou, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves
Aktivity v rámci celoslovenskej kampane „ Červené stužky“
Dátum konania: október 2018
Organizátor: nižší sekundárny stupeň ZŠ a ŠT
Za priebeh akcie zodpovedný: Mgr. Jana Kollárová, Mgr. Karina Gerenčérová
Názov aktivity – súťaže: Pohľadnica,, Logo pre Červené stužky“
Stručné zhodnotenie podujatia: Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do 12. ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS pod názvom ,,Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“. Žiaci pracovali pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Kollárovej. Do súťaže sa zapojili žiaci 8.A triedy: L.Anderková, D.Ľorko, V.Balucha, Š.Šarišský, D.Spišáková, M.Fedor. Dve najlepšie práce boli zaslané organizátorom kampane.
Dátum konania: 15.11. - 20. 11. 2018
Zodpovedný za akciu: vyučujúci TEV Mgr. P. Melník, Mgr.J. Pošivák
Názov aktivity : „ Skáčeme pre Červené stužky“
Stručné zhodnotenie podujatia: V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sme sa ako škola zapojili aj do športovej aktivity, ktorú sme pomenovali Skáčeme pre Červené stužky. Žiaci našej školy sa pod vedením svojich učiteľov stretli v telocvični, kde po ročníkoch skákali pravá a ľavá noha, potom znožmo na švihadlách všetko počas jednej minúty. Celkovo sa do tohto projektu zapojilo 221 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu a samozrejme zúčastnení žiaci tak vyjadrili svoje povzbudenie a solidaritu u ľudí s týmto ochorením.
Dievčatá naskákali 11975 preskokov, chlapci 13078 spolu 25053 preskokov čo v priemere na jedného žiaka predstavuje 113 preskokov.
Dátum konania:4.10.2017
Zodpovedný za akciu: vyučujúca BIO- PaedDr. Z. Imrichová.
Názov aktivity : Prednáška „ Čas premien“, organizátor MP. Education, s.r.o.
Stručné zhodnotenie podujatia: Prednášky sa zúčastnili žiačky siedmeho ročníka. Lektorka Ing. Z. Šutá priblížila žiačkam obdobie dospievania, zásady životosprávy a hygieny v tomto vývinovom období, zmeny v správaní a princípy zodpovedného prístupu k sexuálnemu správaniu sa v budúcnosti.
Dátum konania: 30.11.2018 – Svetový deň boja proti AIDS, žiaci aj učitelia svoju podporu vyjadrili aj nosením červených stužiek v tento deň. Bola zrealizovaná aj rozhlasová relácia s touto problematikou./ zodp. koordinátorka protidrogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov a sexuálnej výchovy Mgr. K. Gerenčérová/.

Vypracovala: KPP a PSPJ a VMR Mgr. K. Gerenčérová

Mgr. Karina Gerenčérová