Súťaž - Správa pre Červené stužky

Gymnázium P. J.Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium

Akademika Hronca 1
04801 Rožňava

Hodnotiaca správa z aktivít 12. ročníka kampane Červené stužky
Mesiac november sa na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave už tradične nesie v znamení Červených stužiek. Naším prvoradým cieľom je zvýšiť informovanosť žiakov o HIV/AIDS, o možnostiach prevencie pred nákazou a organizujeme rôzne akcie súvisiace s kampaňou.
Aktivita č.1: Skupina dievčat z 3.D triedy vyrobila červené stužky, ktoré boli rozdávané žiakom v triedach, kde sa konali prezentácie či prednášky.
Aktivita č.2: Na chodbe školy bol vystavený centrálny informačný panel Červené stužky kde sme umiestnili plagát kampane, informačné letáky o HIV/AIDS, pohľadnice.
Aktivita č.3: Vyučujúci telesnej výchovy v rámci súťaže Športom pre Červené stužky dňa
6. a 14.11.2018 zorganizovali pre mladších žiakov z II.OA triedy súťaž v prehadzovanej a straší žiaci zo VII.OA a 2.A triedy hrali volejbal. Počet zapojených žiakov bol 64.
Aktivita č.4: Na hodinách biológie boli vo viacerých triedach žiakom odprezentované najnovšie informácie o možných spôsoboch prenosu HIV, o priebehu ochorenia AIDS, o možnostiach prevencie. V triedach 3.D a VII.OA si prezentácie pripravili samotní žiaci. Aktivita č.5: - V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám boli dňa 21.11.2018 organizované preventívne aktivity v spolupráci zo školskou psychologičkou. Navštívili nás aj psychológovia z CPPPaP Rožňava, ktorí aktívne pracovali so žiakmi 1. a 2. ročníkov, ako aj so žiakmi kvinty a sexty.
Aktivita č.6: Žiakom maturitných ročníkov, ktorí navštevujú Seminár z biológie, bolo dňa 22. 11. 2018 premietnuté DVD In Your Face s varovným posolstvom pre mladých ľudí. Nahrávka zdôrazňuje zodpovednosť ľudí a upozorňuje na riziká promiskuitného správania sa.
Aktivita č.7: V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rožňave sa dňa 23. 11. 2018 zrealizovala pre 30 žiakov 2.A triedy prednáška spojená s prezentáciou o výskyte HIV/AIDS nielen vo svete, ale konkrétne aj v našom okrese. Vedúca oddelenia výchovy k zdraviu poskytla žiakom informácie o zásadách prevencie, o možnostiach liečby, pričom zdôraznila význam zodpovednosti každého človeka za svoje správanie a zdravie. Aktivita č.8: Dňa 30.11.2018 sa trojčlenné družstvo žiakov z 2.A triedy zapojilo do Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie pre stredné školy organizovanej Mládežou SČK v Bratislave.
Aktivita č.9: Nosenie červených stužiek niektorými žiakmi a učiteľmi našej školy.
Aktivita č.10: Zrealizované akcie zverejňujeme na webovej stránke nášho gymnázia.
3. 12. 2018 PhDr. Alica Rihošeková, koordinátorka projektu.

PhDr. Alica Rihošeková