Súťaž - Správa pre Červené stužky

Spojená škola - ŠZŠ

Tehelná 23
08271 Lipany

Hodnotiaca správa pre Červené stužky
12.ročník – 2018

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane „Červené stužky“, ktorá prebiehala od 7.septembra do 1.decembra 2018. Zaangažovaní učitelia sa spoločne zišli, aby sa dohodli na priebehu organizovaných aktivít a podelili si úlohy. S našimi žiakmi sme sa zapojili do VV súťaže na tému „Logo pre červené stužky“ – odoslané boli súťažné pohľadnice a z ostatných sme urobili výstavku na chodbe školy, súťaže „Športom pre červené stužky“ . Dňa 30.11. 2018 si žiaci so svojimi učiteľmi zmerali svoje sily v stolnotenisovom turnaji. V rámci triednických hodín sme si prostredníctvom DVD pripomenuli myšlienku potreby prevencie i pomoci našim bratom a sestrám v ohrození. V období od 26.novembra – 1. decembra 2018 sme našu solidárnosť v boji proti chorobe AIDS vyjadrili nosením červenej stužky na našom odeve, ktorú si žiaci vyrobili na hodinách PVC. Pedagógom ich tento rok pripravili žiaci Praktickej školy. Dňa 27.11. 2018sme v spolupráci s CŠPP zorganizovali besedu pre mladších žiakov na tému „Duševné zdravie“. Prednášku si pripravili psychológ a sociálny pedagóg školy. Pre starších žiakov je pripravená ešte beseda s pracovníčkami RÚVZ v Prešove, ktorá sa uskutoční dňa 14.12. 2018 na tému: „ Prevencia pohlavných a infekčných ochorení“ a „ Predčasné tehotenstvo žiačok a jeho riziká“. Tento rok sa nám nepodarila osobná účasť na stretnutí v Žiline, ale aspoň v duchu sme boli zjednotení s ostatnými žiakmi a kolegami, ktorí sa rozhodli aj takýmto spôsobom prispieť k budovaniu jednoty a lásky vo svete.
Týmto ďakujem organizátorovi kampane Gymnáziu sv. Františka v Žiline, vedeniu Spojenej školy v Lipanoch za umožnenie organizovaných aktivít, zapojeným učiteľom i žiakom našej školy.
V Lipanoch, dňa 3.12.2018 Mgr. Ridillová Beáta - koordinátor prevencie

Mgr. Ridillová Beáta