Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola

Rudina 443
02331 Rudina

Kampaň Červené stužky – správa ZŠ Rudina.
Naša ZŠ Rudina sa aj v tomto školskom roku zapojila do 12. ročníka projektu Červené stužky, ktorý je zameraný na prevenciu a ochranu pred vírusom HIV a chorobou AIDS. Veľkým rizikovým faktorom je nezodpovedné správanie, napr. užívanie drog, rôzne druhy závislostí, obchod s ľuďmi ap.
Najúčinnejšou prevenciou v našej škole je vedenie žiakov k zdravého životného štýlu - aktívne pohybové aktivity, návšteva záujmových krúžkov, zdravé stravovanie, vedenie k zodpovednému správaniu sa, slušnosti a ohľaduplnosti.
Počas kampane od septembra sme sa zamerali na zvýšenie informovanosti - za nemenej účinný prostriedok boja proti AIDS sa považujú odborné vedomosti o tejto problematike. Na hodinách biológie a na triednických hodinách sa žiaci starších ročníkov dozvedeli viac o prevencii, príčinách a následkoch tejto choroby, pozerali odporúčané filmy.
O šikanovaní a trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých besedovali žiaci 4.- 9.ročníka v októbri s preventistom OO Policajného zboru KNM Mgr. Štefanom.
O tom, aké nebezpečné a zradné je skúšať či už cigarety, alkohol alebo iné drogy, sa žiaci dozvedali na triednických hodinách, z relácií v školskom rozhlase, žiaci 5.ročníka aj prostredníctvom zážitkových aktivít v rámci projektu „ Povedz hlasné nie“ s pracovníčkami CPPP a P KNM. Žiaci 8.ročníka besedovali s koordinátorkou prevencie CPPP a P KNM na tému „ Obchodovanie s ľuďmi.“
Zúčastnili sme sa literárnej, výtvarnej a multimediálnej súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!, ktorú organizuje Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline. Ide o celoslovenskú súťaž s podporou Ministerstva zdravotníctva SR, do ktorej sme poslali dve výtvarné práce žiakov Karin Pálfyovej (8.roč.) a Viliama Papíka (4.ročník). Do literárnej súťaže sme poslali báseň žiačky Nikoly Rolkovej (8.ročník). Všetky práce boli na tému „Čo ma robí šťastným.“
Do celoslovenského kola výtvarnej súťaže „ Logo pre Červené stužky“, sme zaslali tri práce, ktoré sme ocenili v školskom kole ZŠ Rudina. Autormi sú Ján Beliančin ( 7. roč.), Sára Kubová (8.roč.) a Karolína Černáková (9.ročník). Návrhy ostatných žiakov 7.- 9.ročníka boli vystavené na chodbe školy.
Vyvrcholením kampane je 1. december- Svetový deň boja proti AIDS, ktorý je každoročne medzinárodným dňom solidarity s ľuďmi nakazenými vírusom HIV alebo postihnutými chorobou a červené stužky sú ich symbolom. V tento deň si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k tomuto ochoreniu.
30.novembra si žiaci aj zamestnanci našej školy pripli červené stužky, odvysielali sme rozhlasovú reláciu o význame svetového dňa boja proti AIDS , význame prevencie a symbolike červených stužiek.
Ďakujeme všetkým žiakom aj zamestnancom školy, ktorí sa pripnutím červenej stužky pripojili k tejto celosvetovej solidarite. Vďaka patrí i tým žiakom, ktorí sa zapojili do výtvarných aj literárnej súťaže , zúčastnili sa besied a prednášok ako aj všetkým prednášajúcim, pedagogickým zamestnancom, ktorí pomáhali organizovať tieto aktivity.
V Rudine 4.12.2018
RNDr. Zdenka Tóthová, koordinátorka prevencie ZŠ Rudina

RNDr.Zdenka Tóthová