Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná zdravot.škola

Kukučínova 40
04137 Košice-Juh

Záverečná správa o priebehu 12. ročníka kampane Červené stužky

Naša škola sa v školskom roku 2018/2019 prihlásila do 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.
Do kampane sme sa zapojili a podporili ju nasledujúcimi aktivitami:
v mesiaci december 2018 bol na viditeľnom mieste v priestoroch školy umiestnený plagát kampane, problematike HIV/AIDS a kampani Červené stužky sme venovali názornú propagáciu zhotovením nástenného panelu,
dňa 3. 11.2018 sme zaslali vybrané výtvarné práce do celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných škôl na tému Červená stužka,
dňa 29.11.2018 sa 103 žiakov školy zapojilo do súťaže Športom pre Červené stužky formou Štafetového behu pre ČS,
dňa 29.11.2018 sme na škole usporiadali workshop na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou červených stužiek,
a ponúkali odborné informačné bulletiny s témami Vírus HIV/AIDS, Ako bojovať proti HIV/ AIDS a Tri zlaté kľúče vzťahov,
uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže na tému Červené stužky, do hlasovania sa zapojili pedagógovia a žiaci školy,
od 29. novembra do 1. decembra 2018 žiaci školy a pedagogickí zamestnanci podporili kampaň nosením červených stužiek,
29. 11. 2018 žiačka III. A/ZA triedy v školskom rozhlase oboznámila študentov s ochorením HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky,
28. 11. 2018 sa 6 žiačok študijného odboru zdravotnícky asistent, 1 žiačka III. DVS a MUDr. Kolárovská zúčastnili stretnutia v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS – vyvrcholenie dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane,
žiaci tretích ročníkov denného štúdia zúčastnili počas vyučovacej hodiny online Webinára o HIV na našej škole. Na interaktívnej besede sa zúčastnili dvaja lekári - odborníci na HIV problematiku, preventista a HIV pozitívny lektor

Do kampane Červené stužky sa naša škola zapojila desiatykrát. Túto kampaň plánujeme podporiť aj v nasledujúcom školskom roku.

MUDr. Alena Kolárovská