Súťaž - Správa pre Červené stužky

Základná škola Rázusova

Rázusova 2260
02201 Čadca

Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . Zapojila sa i do dvanásteho ročníka. Projekt prebiehal na našej škole tento rok opäť komplexne a to od septembra 2018 , kedy sme sa vlastne oficiálne prihlásili a zapojili do kampane Červené stužky. Jednotlivé aktivity sme mali rozložené v jednotlivých týždňoch a mesiacoch a vyvrcholenie na našej škole bolo 30. novembra. Základné informácie o kampani získali žiaci prostredníctvom ústrednej školskej nástenky. Postupne od sempembra boli naši žiaci prostredníctvom nástenok, množstvom školských aktivít a tiež zadaných projektových prác oboznámení s problematikou a témami nielen HIV/AIDS, ale i témami duševného zdravia, závislostí, zdravého životného štýlu a stretli sa i s témou obchodovania s ľuďmi. Tieto témy sa stretli u žiakov s veľkým záujmom a do jednotlivých predkladaných aktivít sa žiaci ochotne zapájali . V spojitosti kampane Červené stužky a projektu Dni voľby povolania sa v mesiaci október uskutočnil intervenčný program a video k téme Obchodovania s ľuďmi. V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám v mesiaci november to boli prednášky, besedy a workshopy na tému závislostí. Dňa 30. novembra sme so žiakmi vyrobili červené stužky a tieto symboly sme si pripli na odev. V tento deň sa na škole konali i prednášky pre žiakov 9. Ročníka k danej problematike doplnené o premietnutie filmu Anjeli I.a II., kde boli naši žiaci oboznámení s hrozivým vírusom HIV a chorobou AIDS, ktorou podľa strašidelných štatistík trpí na svete až 40 miliónov ľudí . V rámci aktivít kampane červené stužky sa pod vedením Mgr.Andreja Maslíka a Mgr.Petra Zúbku konali športové turnaje na hodinách Tv- Zober loptu,nie drogu a taktiež vytvorenie “Živej červenej stužky“.

Miriam Maslíková