Súťaž - Správa pre Červené stužky

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Mierová 1
93401 Levice

Hodnotiaca správa – aktivity CPPPaP Levice
realizované v rámci 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky

Aj v tomto školskom roku sa naše zariadenie zapojilo do 12. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky – realizovaním interaktívnych besied pre žiakov ZŠ a SŠ. Účastníci interaktívnych besied sa živo zaujímali o ponúknuté témy a aktívne sa zapájali aj do diskusie, k témam: Prevencia HIV/AIDS, Podpore zdravého životného štýlu a duševného zdravia, Prevencia drogových závislostí a Prevencii obchodovania s ľuďmi.
Tento rok mali školy najväčší záujem o tému prevencie obchodovania s ľuďmi.

Interaktívne aktivity viedli so žiakmi odborní zamestnanci – psychológovia CPPPaP Levice:
PhDr. Viera Mačeková, Mgr. Romana Paulovičová, Mgr. Zuzana Krnáčová, Mgr. Karina Vojteková.
Celkovo sme realizovali 36 interaktívnych besied pre 589 žiakov k nasledujúcim témam:

Prevencia HIV/AIDS - pre žiakov ZŠ:
3 besedy pre žiakov 4. roč. ZŠ A. Kmeťa, Levice – pre 50 žiakov
4 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ, A. Kmeťa, Levice, Levice – pre 51 žiakov
3 besedy pre žiakov 9. roč. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice – pre 57 žiakov
Spolu: 10 interaktívnych besied pre: 158 žiakov ZŠ

Prevencia drogových závislostí - pre žiakov ZŠ:
2 besedy pre žiakov 7. roč. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice – pre 36 žiakov
Spolu: 2 interaktívne besedy pre: 36 žiakov ZŠ

Podpora zdravého životného štýlu a duševného zdravia – pre žiakov ZŠ:
2 besedy pre žiakov 7. roč. ZŠ, saratovská 43, Levice – pre 28 žiakov
1 beseda pre žiakov 9. roč. ZŠ, Školská 14, Levice – pre 15 žiakov
Spolu: 3 interaktívne besedy pre: 43 žiakov ZŠ

Prevencia obchodovania s ľuďmi – pre žiakov ZŠ:
4 besedy pre žiakov 9. roč. ZŠ A. Kmeťa, Levice – pre 59 žiakov
3 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice – pre 70 žiakov
2 besedy pre žiakov 9. roč. ZŠ, saratovská 43, Levice – pre 18 žiakov
2 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ, Saratovská 85, Levice – pre 40 žiakov
2 besedy pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ, Školská 14, Levice – pre 35 žiakov
Spolu: 13 interaktívnych besied pre: 222 žiakov ZŠ

Prevencia obchodovania s ľuďmi – pre žiakov SŠ:
1 beseda pre žiakov 3. roč. SOŠ pedagogickej, F. Engelsa 3, Levice – pre 49 žiakov
3 besedy pre žiakov 1. roč. SOŠ pedagogickej, F. Engelsa 3, Levice – pre 16 žiakov
2 besedy pre žiakov 2. roč. SUŠ L. Bielika, vajanského 23, Levice – pre 31 žiakov
2 besedy pre žiakov 3. roč. SUŠ L. Bielika, vajanského 23, Levice – pre 34 žiakov
Spolu: 8 interaktívnych besied pre: 130 žiakov SŠ

V čakárňach oboch pavilónov CPPPaP Levice sme vyhotovili pútavé nástenky k témam celoslovenskej kampane Červené stužky, v záujme podpory informovanosti v rámci osvety pre klientov nášho zariadenia, tiež aj pre ich zákonných zástupcov.

Spracovala: PhDr. V. Mačeková, CPPPaP Levice

PhDr. V. Mačeková, CPPPaP Levice