Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná odborná škola

Košická 20
08001 Prešov

Správa o priebehu kampane Červené stužky 2018

V podmienkach SOŠ služieb, Košická 20, Prešov sme v rámci kampane Červené stužky 2018 uskutočnili tieto aktivity:
- zapojenie sa do výtvarnej súťaže stredné školy zaslali sme 3 práce žiakov Karnišová I., Adamčík T., Müllerová K.,
- zapojili sme sa do športovej súťaže – florbalový turnaj žiakov II.B a II.C triedy,
- zorganizovali sme besedy pre žiakov I.A, I.B, I.C triedy spojených s prezentáciou na tému
„Prevencia pred AIDS“ – lektorka úradu verejného zdravotníctva,
- uskutočnili sme rozhlasové vysielanie 30.12.2018 – oboznámenie so stavom AIDS vo svete,
- uskutočnili sme premietanie filmu „Anjeli“ – spojenú s besedou na hodine náboženstva p. Zdenka Štrbová,
- na hodine biológie p. PhDr. Gumanová oboznámila žiakov s rizikami prenosu AIDS a možnosťami ochrany,
- vyhotovili sme panel s propagačnými materiálmi s témou prenosu nákazy AIDS,
- vyhotovili sme správu o priebehu kampane, zhotovili fotodokumentáciu a zverejnili na webovom sídle školy.

PhDr. Daniela Hermanovská
koordinátor kampane
Červené stužky

PhDr Daniela Hermanovská