Súťaž - Správa pre Červené stužky

Str. zdravot. škola

Lichardova 1
90901 Skalica

Vyhodnotenie kampane Červené stužky na Strednej zdravotníckej škole, Lichardova 1, 909 01 Skalica

Kampaň „Červené stužky“ na našej škole začala 3.9. 2018 aktualizáciou prevenčnej nástenky, vyhlásením aktivít prostredníctvom školského rozhlasu a prihlásením sa
doXII. ročníka celoslovenskej kampane, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.
Do kampane sa zapojili všetky triedy našej školy.
V školskom roku 2018/2019 v rámci kampane Červené stužky žiaci zrealizovali tieto aktivity:
- Zhotovili si nástenky v materských triedach,
- uskutočnili vlastnú aktivitu triedy,
- zhotovili pohľadnice ku kampani,
- premietli si film Anjeli a všetky DVD k tejto tematike,
- zhotovili si vlastné stužky
- zhotovili si portfólio triedy z aktivít ku kampani
- vyzdobili si triedy červenými stužkami
Kampaň sme ukončili 3.12. 2018, vyhodnotením jednotlivcov a tried.


Kampaň: ČERVENÉ STUŽKY


Zámer kampane: poskytnúť vedomosti o HIV/AIDS
Trieda: III. A
Školský rok: 2018/2019

September:
nástenku pred našou triedou sme obnovili informáciami ku kampani červené stužky, na ktorej nemalo chýbať:
Október:
Dňa 11.10. 2018 sme sa na hodine PPK cvičenia pozerali film/dokument – odbornú prednášku s témou HIV/AIDS, ktorú prednášala MUDr. Elena Nováková PhD.
Po odbornej prednáške sme dostali domácu úlohu pripraviť si materiál na túto tematiku.

November:
na hodine PPK cvičenia sme si zhotovili červené stužky ako symbol kampane, ktoré sme si pripli od 26.11. - do 1.12. 2018.
na hodine PPK cvičeniach sme si zahrali interakčnú hru na tému TRIEDENIE VÝROKOV na rozšírenie poznatkov o nákaze HIV/AIDS.
Záver:
vytvorenie fotodokumentácie III.A triedy.

2. Návrh na pohľadnicu – šk. kolo,
Do aktivity sa zapojili triedy I.B, II.A, III.A, IV.A.
/október/

3. Trieda II.A, III.A, IV.A zrealizovali vlastnú aktivitu a tým podporili kampaň Červené stužky
formou stretworku vo FNsP Skalica, v Poliklinike Senica, v meste Myjava, kde pripínali
občanom červenú stužku, ktorá sa stala symbolom kampane v pondelok 1.12. 2014.
Trieda III.A zhotovila symbolický pútač do vestibulu a vyzdobila medziposchodie červenými
stužkami.

Aktivita II.A. pripínanie stužiek.

4. Premietanie filmov s tématikou AIDS /HIV – zapojili sa triedy I.A,B, II.A, premietli si odbornú
prednášku MUDr. Novákovej PhD.
/ november 2014/

5. Tvorba a na nosenie červených stužiek - všetci žiaci a pedagógovia školy
/ 28.11.- 1.12. 2014/

6. Živú červenú stužku nezhotovila žiadna trieda.

Som veľmi rada, že sa nám podarilo i v tomto školskom roku splniť niekoľko aktivít v rámci ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky a tým poukázať na problematiku AIDS/HIV, ktorá sa týka nás všetkých.


v Skalici 1.12. 2014 Bc. Marková Elena
koordinátor prevencie


Bc. Marková Elena, koordinátor prevencie soc.-pat. javov