Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špec. základná škola

M. R. Štefánika 83
07501 Trebišov

Dňa 19. 11. 2019 zorganizovala škola pre našich žiakov a učiteľov turnaj vo vybíjanej pod názvom kampane „Športom pre Červené stužky“. Na úvod turnaja si žiaci spolu s učiteľmi v úvodnej pohybovej aktivite zahriali svalstvo celého tela a nasledoval samotný turnaj, ktorý prebiehal medzi triednymi kolektívmi a ich učiteľmi. Cieľom tohto turnaja bolo prehĺbiť znalosti kolektívneho športu, kde sa využívala prosociálnosť, súdržnosť a uvedomenie si dôležitosti vzájomnej ľudskej spolupráce pri riešení rôznych situácii a samozrejme morálne podporiť ľudí postihnutých tou zákernou chorobou AIDS. Turnaja sa zúčastnilo 53 žiakov 2. – 4. ročníka ŠZŠ a 11 členný učiteľský zbor. Triedne kolektívy reprezentovali päťčlenné družstvá a triedny učiteľ.
V turnaji vo vybíjanej si triedy vybojovali víťazstvo: I. miesto II.B
II. miesto II.A
III. miesto IV.B
Všetci sme sa tešili z úspechov našich spolužiakov, ale hlavne sme chceli prejaviť spolupatričnosť s postihnutými chorobou HIV/AIDS. .

Víťazi boli odmenení diplomami.

Mgr. Demeterová, Mgr. Spiegelhalterová, PeadDr. Hudec

Mgr. Eva Demeterová, Mgr. Spiegelhalterová, PeadDr. Hudec