Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium

Golianova 68
94901 Nitra

Správa o priebehu kampane „Červené stužky 2021“ Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra

1. Projekt: Červené stužky Počet účastníkov: 830 (750 žiakov a 60 pedag.pracovníkov)
2. Názov a sídlo školy: Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra
Meno riaditeľky: RNDr. Zuzana Hurtová
Meno koordinátora kampane: PaedDr. I. Jakubičková
Telefónny kontakt: +421 37 6409612 e-mail: gymgol@gymgolnr.sk
2. Cieľ a priebeh aktivít a súťaže: Gymnázium, Golianova 68, 949 01 v Nitre si vytýčila v rámci súťaže dosiahnuť nasledujúci cieľ, ktorý splnila v nasledovných bodoch: rôznymi formami práce oboznámila a informovala žiakov o „Aktivite pre Červené stužky 2021“, zapojili sme sa do športovej súťaže „Športom pre Červené stužky, zapojila sa do výtvarnej súťaže vo kategórii pre SŠ, ZŠ a aj v grafickej podobe, vytvorený bol plagát a umiestnený na viditeľnom mieste, zhotovené boli tematické nástenky k daným témam a besedám počas hodín ETV, zorganizované besedy, kampaň darcovstva „Kvapka krvi“ v spolupráci s Červeným krížom. Premietnutý odborný film Anjeli a filmy o AIDS/HIV s následným dotazníkom, test k HIV a AIDS, o duševnom zdraví - zhotovený bol i plagát, projektové práce, ktoré bol umiestnený na dverách každého poschodia našej školy, v rámci čitateľskej gramotnosti sa žiaci zapojili čítaním do rozhlasu k danej téme AIDS a HIV, o duševnom zdraví a závislostiach, o obchodovaní s ľuďmi, žiaci tvorili prozaické i poetické texty počas hodín SJL i keď tento rok súťaž nebola vyhlásená, vystavené práce máme na stránke školy a aj Facebooku, zapojili sme sa do výtvarnej, celoslovenskej súťaže pre ZŠ „Logo pre Červené stužky“, žiaci vytvorili pohľadnice, do celoslovenskej súťaže, nosili „Živú“ červenú stužku 2021, v dňoch od 25.11. do 2.12.2021 sme nosili živú červenú stužku, zhotovenú z červenej stuhy. Deň 1.12.2021 sme začali rozhlasovou reláciou a piesňou, ktorú spieval F.Mercury. Informácie o tejto kampani boli podané pedagog. zamestnancom, ktorí ich odovzdali žiakom nielen počas triednických hodín, ale i počas hodín etickej, výtvarnej a literárnej výchovy, doplnkovú súťaž o najkrajšiu 3D stužku medzi triedami, výherná bola zverejnená v suteréne na temat.nástenke školy. Zverejnili sme fotografie a aktivity na facebookovej stránke a webovej stránke našej školy, zverejnené budú i v šk.ročenke,ktorá vychádza v priebehu roka, v novinách i na stránke školy. Kampaň a súťaž Červené stužky 2021 sa uskutočnila na našej škole s pozitívnym ohlasom i poďakovaním zo strany rodičov, vedenia školy, poďakovali sme jej účastníkom Kvapki krvi za humánnosť a pomoc. Vedenie školy hodnotilo veľmi kladne podujatie, uplatnenú primeranú náročnosť a pripravenosť pedagógov, kladný prístup k žiakom i k pozvaným hosťom, splnenie propozícií ku kampani, prezentácie – prácu s dataprojektorom, prezentácie, ktoré prebiehali i počas celého dňa v jednotlivých fázach, analýzu rôznych činností hodnotenú žiakmi, humánny vzťah k žiakom a k širokej verejnosti, rôznorodé aktivity, zapojenie vš. žiakov,ktorí boli v tom čase na prezenčnom vyučovaní, pedagog. i nepedagog. zamestnancov školy, širšiu verejnosť. Podujatie hodnotili všetci kladne, páčil sa im prístup od vedenia školy, hravosť, tvorivosť, zábavné formy práce, získané nové vedomosti, rozhlasové relácie, prezentácie a záverečné fotografie za jednotlivé triedy, ktoré sme mohli uskutočniť len takto, nakoľko sa triedy nesmeli premiešavať a musel byť dodržaný odstup. I tento rok sme mali skvelý pocit z aktivít a činností, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu. Sme radi, že môžeme žiakov informovať o stále viac aktuálnej téme. Tému sme doplnili i viacerými časťami filmu Pán profesor, nakoľko boli jednotlivé časti venované tejto problematike AIDS/HIV. Nakoľko boli tento rok sťažené podmienky uskutočnenia jednotlivých doplnkových aktivít z dôvodu protiepidemiologických opatrení Covid 19.
V Nitre, dňa 6.12.2021

Vypracovala: PaedDr. Ingrida Jakubičková


PaedDr. Ingrida Jakubičková