Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Komenského 10
03853 Turany

ZŠ Turany sa v šk. roku 2021/2022 už po druhýkrát zapojila do kampane Červené stužky, ktorej cieľom je šírenie povedomia o víruse HIV a ním spôsobenou chorobou AIDS. Kampaň bola odporúčaná školám a školským zariadeniam Slovenska aj prostredníctvom Sprievodcu školským rokom 2021/2022.
V našej škole sa začala v septembri, prihlásením sa do jej 15. ročníka. Žiaci a pedagogickí zamestnanci našej školy ju podporili niekoľkými odporúčanými aktivitami. Vykonávanie aktivít nám opäť veľmi sťažila nepriaznivá epidemiologická situácia. Kvôli pandémii sme niektoré aktivity neboli schopní zvládnuť. Pod vedením Mgr. Mrvovej, sme sa však s radosťou zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom „Logo pre červené stužky“. Zaslané boli súťažné práce Lukáša Štetku (5.B), Nely Spilkovej (7.B) a Dávida Majáka (9.A). Ďalšou aktivitou kampane boli vyučovacie hodiny zamerané na danú problematiku, ktoré realizovala Mgr. Murínová. Priebežne bola aktualizovaná nástenka so všetkými potrebnými informáciami ku kampani, na stránke školy mali učitelia, rodičia, aj žiaci potrebné informácie. Plagát kampane bol umiestnený na viditeľné miesto pri vstupe do školy. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 1.12.2021 vytvorením „živých“ červených stužiek v jednotlivých triedach, v súlade so všetkými aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami. V tento deň sa škola zahalila do červenej a bielej farby, aby sme tak vyjadrili súcit s ľuďmi, ktorí spomínanému ochoreniu už podľahli. Na našich hrudiach sa opäť vynímali červené stužky, ktoré nám ochotne pripravili žiačky 7. ročníka spolu s Mgr. Garajovou.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do kampane a akýmkoľvek spôsobom mi pri realizácii jednotlivých aktivít boli nápomocní. Budem sa tešiť, ak sa do kampane zapojíme opäť aj budúci školský rok.

Mgr. Katarína Pastorková