Hodnotiaca správa 2021

SOŠ služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9
05427 Levoča

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS. Každoročne sa naša škola zúčastňuje celoslovenskej kampane Červené stužky v Žiline v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Keďže sa stretnutie škôl v Žiline tento rok kvôli pandémii Covid – 19 nekonalo, rozhodli sme sa 1. december – Svetový deň boja proti AIDS zviditeľniť na našej škole. Pripomenuli sme si ho nosením červených stužiek a jednotlivé triedy k danému dňu vytvorili mini plagátiky, ktoré sme umiestnili na nástenke v priestoroch chodby. Žiaci všetkých ročníkoch si na hodine etickej výchovy a občianskej náuky pozreli film Anjeli. Okrem toho sa žiaci tretieho a maturitného ročníka zapojili do výtvarnej súťaže kampane Červené stužky. Práce, ktoré neboli do súťaže poslané, sú umiestnené na nástenkách jednotlivých tried. Tým sme prispeli nielen k skrášleniu priestorov tried a školy, ale splnili sme aj hlavný cieľ kampane – informovanosť o víruse HIV.

Mgr. Dominika Feješová