Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s materskou školou Dolná Strehová

Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová

Naša škola sa rovnako ako po iné roky, tak aj tento rok zapojila v poradí už do 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Naši žiaci si kampaň pripomenuli rôznymi aktivitami. Kvôli pandémii a súčasnej epidemiologickej situácii sme nerealizovali aktivity vo veľkých skupinách. Na začiatku novembra sa žiaci druhého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy venovali tvorbe LOGA pre Červené stužky. Zapojili sme sa totiž do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky. Práce detí spolu s plagátom kampane boli vyvesené na nástenke v priestore školy. Vyučujúce výtvarnej výchovy vybrali 3 najlepšie práce a odoslali sme ich na adresu organizátora.
1. decembra, kedy kampaň vrcholila, boli žiaci vyšších ročníkov oboznámení prostredníctvom školského rozhlasu a informačnej nástenky na chodbe školy o ochorení AIDS a aktivitách, ktoré ich v nasledujúce dni čakali. Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka diskutovali s vyučujúcimi biológie a etickej výchovy o problematike AIDS/HIV. Dozvedeli sa prostredníctvom prezentácie na stránke www.cervenestuzky.sk, čo znamená AIDS a HIV, ako sa vírus HIV prenáša, čo spôsobuje a ako ho možno diagnostikovať. Zasúťažili si v skupinách vo vedomostnom kvíze, zahrali si pexeso na čas zamerané na danú problematiku a vyrobili si spoločný plagát, ktorý bol tvorený ich odtlačkami rúk do tvaru stužky. Následne si vyrobili červené stužky a po celý deň ich nosili pripnuté na oblečení. Žiaci vyšších ročníkov svoje vedomosti získané na hodinách biológie a etickej výchove zúročili a vytvorili prezentácie v programe PowerPoint na danú problematiku. Vyučujúce po krátkej porade odmenili malou pozornosťou autorov najkrajších prezentácii z každého ročníka. Žiaci deviateho ročníka mali tiež možnosť si pozrieť časť zo životopisného filmu o Freddiem Mercurym, jednou z najznámejších obetí ochorenia AIDS. O priebehu kampane na našej škole sme informovali širokú verejnosť na webovej stránke školy, ako aj na sociálnej sieti Facebook.

Mgr.Miroslava Chrťanská
koordinátorka VMR

Mgr. Miroslava Chrťanská