Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Bystrany 13
05362 Bystrany

Správa z Kampane Červené stužky 2021

Základná škola Bystrany
05362 Bystrany 13

Zapojené triedy:
1. stupeň (štvrtý a piaty ročník)
2. stupeň (siedmy a ôsmy ročník)

Aktivity zorganizované v rámci kampane:
1. Tvorba a umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste (centrálna nástenka v budove školy)
2. Prezentácia filmu Príbehy anjelov
3. Prednáška so školskou psychologičkou na tému „Obchodovanie s ľuďmi“
4. Prednáška s koordinátorkou prevencie na tému „Duševné zdravie a závislosti“
5. Tvorba a nosenie červených stužiek
6. Zaslanie správy o kampani

Vzhľadom na momentálnu situáciu na našej škole v súvislosti so šírením vírusu Covid-19,
do preventívnych aktivít sme nemohli zapojiť celé triedy.

Mgr. Eva Ružbacká