Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Pod Kalváriou 941
95501 Topoľčany

Správa o priebehu pätnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY 2021
realizovanej v Špeciálnej základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (Spojenej škole, Pod kalváriou 941, Topoľčany).

Do 15. ročníka kampane Červené stužky sme sa zapojili s našimi žiakmi hneď na začiatku septembra 2021.
V prvej polovici septembra 2021 sme zorganizovali v areáli školy športové aktivity zamerané na: „Športom pre Červené stužky“. Športové aktivity boli zorganizované v dopoludňajších hodinách pre žiakov I. a II. stupňa, všetkých variantov ( A, B, C i žiakov z triedy pre žiakov s autizmom). Mladší žiaci a žiaci s ťažším postihnutím sa zúčastnili športovej aktivity „telovýchovná chvíľka“ – zameranej na pohybové aktivity s hudbou. Starší žiaci – žiaci 5. – 9. ročníka medzi sebou súťažili v turnaji vo „volejbalovej prehadzovanej“. Celkovo sa do športových aktivít zapojilo 60 žiakov a 10 pedagogických zamestnancov.
Realizovanie naplánovaných aktivít v mesiacoch október 2021, november 2021 a 1.12.2021 bolo možné len s jednou skupinou žiakov z hľadiska rešpektovania opatrení v súvislosti s COVID -19 (vždy to bol koordinátor, triedny učiteľ a jeho žiaci). V tomto období sme nemohli využiť poradenstvo ani participáciu koordinátora z CPPPaP.

Realizácia aktivít kampane:
Do kampane sa zapojili žiaci II. stupňa školy (5. – 9. ročník A variant) spolu s triednymi učiteľkami a koordinátorom.
Aktivity:
1.Výtvarná súťaž pre ŠZŠ: Logo pre červené stužky + tvorba plagátu: STOP HIV. Žiaci vytvorili 2 plagáty, ktoré boli umiestnené na viditeľných miestach v priestoroch školy
2.Prednáška spojená s besedou na tému o HIV/AIDS
3. Prednáška spojená s besedou na tému o duševnom zdraví a závislostiach
4. Prednáška spojená s besedou na tému o obchodovaní s ľuďmi
5. Realizovanie aktivít dňa 1.12.2021 na zviditeľnenie a podporu Svetového dňa boja proti AIDS:
- sledovanie filmu: Príbehy anjelov,
- po jeho skončení diskutovanie o filme, kresba anjela na papier s písomným vyjadrením svojich pocitov odpoveďami na otázky: Kto je pre Teba anjel strážny? Čo pre Teba znamená? Aká je Tvoja Najväčšia hodnota života.
- výstava prác žiakov.

Mgr. Viera Krajčíková