Hodnotiaca správa 2021

Stredná priemyselná škola

Ul. SNP 413/8
907 01 Myjava

ČERVENÉ STUŽKY 2021
Aj v školskom roku 2021/2022 sme sa už tradične zapojili do kampane Červené stužky zameraného predovšetkým na prevenciu. Jej cieľom je aj na našej škole predovšetkým snaha informovať o nebezpečenstve a hrozbe s názvom HIV/AIDS.
Študenti školy mohli získať informácie jednak o samotnej kampani Červené stužky, ale tiež o HIV/AIDS z nástenky na 1. poschodí školy.
Koncom novembra sa študenti 2. B triedy pustili do výroby červených stužiek a tie následne porozdávali žiakom školy. Tí ich nosili v termíne od 29. novembra 2021 do 3. decembra 2021. Zároveň sme na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky besedovali so študentmi o problematike HIV/AIDS a žiaci tiež sledovali filmy Anjeli, In your face, Príbehy anjelov a Červená stuha okolo môjho domu. Po sledovaní jednotlivých filmov nasledovala diskusia. Žiaci kládli veľa otázok a emočne na nich najviac zapôsobil film Anjeli.
Vedomosti o problematike HIV/AIDS si študenti overili formou pracovného listu, ktorý pripravili učitelia etickej výchovy a občianskej náuky.
Členovia redakčnej rady školského časopisu Strojár informovali o problematike HIV/AIDS, ako i o kampani Červené stužky na stránkach spomínaného časopisu.
Koordinátor kampane v SPŠ Myjava: Mgr. Iveta Maliariková

Mgr. Iveta Maliariková