Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Komenského 2
922 03 Vrbové

Hodnotiaca správa 2021
Základná škola
Komenského 2
922 03 Vrbové


Do XV.ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sme sa zapojili aktivitami:
• umiestnili sme plagáty kampane do každej triedy na II. stupni.
• premietli sme film Príbehy anjelov.
• vyrobili sme červené stužky.
• na triednických hodinách a prostredníctvom školského rozhlasu sme
oboznámili žiakov s celoslovenskou kampaňou Červené stužky.
• žiaci symbolicky pripli jednu stužku do vyrobeného srdca za každú triedu.

Mgr. Chamasová Jana

Chamasová