Hodnotiaca správa 2021

Gymnázium

Ľ. Štúra 35
023 54 Turzovka

Záverečná správa o činnosti v rámci kampane „Červené stužky“

Žiaci mali formou nástenných novín i web stránky školy prístup
k aktivitám, ktorými môžu podporiť akciu a vyjadriť svoj názor.
Aktivity našich žiakov:
•15.10.2021 žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali prednášku "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu" zameranú na adolescenciu, vhodné sexuálne správanie, osobnostný rozvoj a rozdiely medzi mužom a ženou, pohlavne prenosné choroby, ich riziká, príznaky, liečba, vhodné formy antikoncepcie (pozitíva, negatíva), prevencia rakoviny semenníkov a HPV. Cyklus prednášok realizuje MP Education, s.r.o. akreditovaná č.j.: MSMT-22319/2015.
•Výtvarná súťaž stredných škôl na tému: Logo pre červené stužky – 13 žiakov školy.

Na záver:
Veríme, že v konečnom dôsledku sa nám podarilo podporiť myšlienku kampane.

V Turzovke 06.12. 2021
Mgr. Eva Mlakytová

Mgr. Eva Mlakytová