Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Šišov 74
95638 Šišov

Správa o priebehu kampane Červené stužky

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili už do 15. ročníka kampane Červené stužky. Cieľom kampane je poskytnúť a rozšíriť odborné vedomosti mladých ľudí na tému HIV/AIDS. Plagát kampane bol umiestnený v interiéri školy v každej triede. Situáciu nám značne sťažila aktuálna situácia v súvislosti s ochorením Covid-19. Kvôli pandémii sme termín niektorých aktivít museli presunúť.
Aktivity, ktoré sme počas tejto kampane zrealizovali sú:
Aktivita č. 1
Do kampane sa zapojili žiaci našej školy v októbri výtvarnou súťažou „Logo pre Červené stužky“. Tri víťazné výtvarné práce školského kola sme poslali do celoslovenského kola.
Aktivita č. 2
Tvorba a nosenie červených stužiek
Žiaci I. a II. stupňa boli informovaní o význame Svetového dňa boja proti AIDS a aktivite červené stužky prostredníctvom rozhlasovej relácie. Žiakom boli vysvetlené pojmy HIV a AIDS, vymenované možnosti prenosu vírusu a poskytnuté informácie týkajúce sa prevencie. Cieľom bolo poskytnutie základných informácií ako súčasť primárnej prevencie. Žiaci si 25.11.2021 pripli na oblečenie červenú stužku. Informácie i fotky boli zverejnené aj na internetovej stránke školy. V rámci triednických hodín sa triedni učitelia venovali aktivitám so žiakmi primerane ich veku.

Aktivita, ktorú plánujeme uskutočniť:
Aktivita č. 3
Besedy pre žiakov 1.- 6.roč. boli naplánované na deň 01.12.021, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa termín týchto besied, ako aj besied pre žiakov 7.- 9.roč. presunie na obdobie II. polroka školského roka 2021/2022.

Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom, tiež i zamestnancom školy za zapojenie sa do kampane.
Mgr. Viera Božiková

Mgr. Viera Božiková