Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Martinská 20
01008 Žilina

SPRÁVA PRE „ČERVENÉ STUŽKY“

„Červené stužky“ sú symbolom a zároveň názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zapojila do aktivít 15. ročníka kampane „Červené stužky.“ Žiaci 7. a 8. ročníka na výtvarnej výchove vytvárali vlastné plagáty. Vyrábali aj pohľadnice a tie najkrajšie z nich sme poslali do výtvarnej súťaže „Logo pre Červené stužky.“ Vestibul našej školy zdobila nástenku zameraná na tému HIV/AIDS. Kampaň sme zviditeľnili aj prostredníctvom plagátov a letákov, ktoré si žiaci a všetci zamestnanci školy mohli v priestoroch školy prečítať.
Školská psychologička a sociálna pedagogička sa v 8. a 9. ročníkoch na hodinách etickej výchovy venovali téme „Duševné zdravie a závislosti.“ Žiaci pozerali dokument o drogovo závislom dievčati s názvom „Katka.“ Žiaci dostali veľké plagáty, na ktoré nakreslili siluetu človeka a zhrnuli, aké sú najčastejšie príčiny a dôsledky drogovej závislosti. Následne sme sa so žiakmi rozprávali o efektívnych a neefektívnych spôsoboch zvládania záťaže.
Posledné dva novembrové týždne sme hodiny etickej výchovy venovali téme HIV/AIDS. So žiakmi sme si čítali príbehy 3 mladých ľudí, ktorí bojovali s týmto ochorením. Následne sme s nimi viedli diskusiu o tomto závažnom ochorení imunitného systému. Na hodinách slovenského jazyka vytvárali žiaci básničky, ktoré boli zamerané na prevenciu zdravého životného štýlu. Na hodinách biológie sa pani učiteľky snažili viesť žiakov ku zodpovednosti za svoje zdravie. Žiaci boli oboznámení s prenosom a následkami HIV/AIDS na ich zdravie.
Dňa 1. decembra sme si vypočuli polhodinovú rozhlasovú reláciu, ktorá nám priblížila posolstvo kampane „Červené stužky.“ Zároveň sme si vypočuli 4 piesne od skupiny Queen a zaspomínali si na fenomenálneho Freddieho Mercuryho, ktorý bojoval s týmto ochorením. Dňa 24. novembra sme si pripomenuli smutné 30. výročie jeho smrti.
Potom si žiaci v jednotlivých triedach obliekli biele tričká a pripli červené stužky, ktoré si sami vyrobili. Na zemi sme vytvorili veľkú červenú stužku a v pozadí znela relaxačná hudba. Žiaci okolo stužky nosili zapálené sviečky, aby tak prejavili solidaritu ľuďom, ktorých postihlo toto ochorenie.
Fotky zo všetkých aktivít sme umiestnili na stránku našej školy a už budúci rok sa tešíme na ďalší rok kampane „Červené stužky.“

Mgr. Lenka Michalcová