Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Slov. dobrovoľníkov 122/7
01003 Žilina

Hodnotiaca správa pätnásteho ročníka kampane Červené stužky za rok 2021


Základná škola
Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín

V Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 01003 Žilina – Budatín, sme sa spolu so žiakmi rozhodli zapojiť do pätnásteho ročníka kampane pod názvom Červené stužky.
Do kampane sme sa prihlásili v mesiaci október 2021 a nasledovne sme naplánovali aktivity, ktoré by sme chceli uskutočniť. Aktivity, ktoré sme zorganizovali pre podporu kampane boli nasledovné:

- umiestnenie plagátu kampane vo vestibule školy a na webovej stránke školy za účelom informovať zákonných zástupcov, pedagógov a žiakov školy o ochorení AIDS a o kampani Červené stužky.
- 1.10.2021 Beseda na tému obchodovanie s ľuďmi. Beseda sa uskutočnila pre žiakov druhého stupňa v spolupráci s CPPPaP v Žiline.
- 23.11.2021 Beseda na tému duševné zdravie a závislosti. Besedu organizovala sociálna pedagogička so žiakmi 7. ročníka formou diskusie a rôznych aktivít na túto tému.
- 24.11.2021 - 30.11.2021 Tvorenie červených stužiek so žiakmi 8. a 9. ročníka a rozhovory na tému AIDS. Pripravovali sme všetko potrebné na vyvrcholenie kampane – červenú stužku pre každého, zdobili sme krabicu a obálky, ktoré slúžili na rozdávanie stužiek.
- 1.12.2021 Vyvrcholenie pätnásteho ročníka kampane Červené stužky - 1. december – svetový deň boja proti AIDS. – žiakom sme sme porozdávali červené stužky.
- 7.12.2021 – Zaslanie hodnotiacej správy o aktivitách pre 15. ročník kampane Červené stužky koordinátorovi kampane.

Mgr. Monika Grígelová

Monika Grígelová