Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Vrútocká 58
82104 Bratislava-Ružinov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VRÚTOCKÁ 58, 82104 BRAZISLAVA
SPRÁVA O ČINNOSTI : KAMPAŇ ,,ČERVENÉ STUŽKY“
Počas pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sme na škole realizovali besedy pre žiakov. Žiaľ nám realizáciu niektorých projektov zhoršovala covidová situácia. Aktivity sa mohli realizovať iba v jednotlivých triedach a neustále karantény sťažovali realizovanie aktivít. Na škole pracujem ako školská psychologička. V jednotlivých triedach som realizovala besedu na tému prevencia drog s názvom: Prečo povedať drogám ,,Nie!“, ktorá bola prepojená s prevenciou vírusových ochorení ako je aj HIV/AIDS. Na besedu so žiakmi som si vyrobila prenosné nástenky. Jedna bola venovaná informovaniu žiakov o kampani- Červené stužky a o 1. decembri ako o Svetovom dni boja proti HIV/AIDS. Na zadnej strane boli obrázky spojené s problematikou drog. Druhá prenosná nástenka bola venovaná zdravému životnému štýlu. So žiakmi sme sa rozprávali o tejto téme, ako o vhodnej možnosti ako sa cítiť v pohode. Práve ľudia, ktorí si nevedia nájsť prirodzený spôsob ako sa cítiť dobre, sú ohrozená skupina. Druhá strana bola venovaná naopak rizikám spojených so závislosťou. Počas besedy sme riešili ako môže dostať niekto HIV počas užívania drog. Prišli sme na to, že konzumácia nelegálnych drog hrá pri prenose HIV dôležitú úlohu. Dôvodom je, že niekto, kto je pod vplyvom drog sa s väčšou pravdepodobnosťou dopustí rizikového správania, ako je napríklad nechránený sex s infikovanou osobou, zdieľanie drog, alebo injekčného vybavenia s osobou, ktorá má HIV. Liečba pri užívaní drog môže účinne predchádzať šíreniu chorôb a to z dôvodu silnej väzby medzi užívaním drog a šírením HIV. Liečba užívania drog zahŕňa zníženie rizika šírenia HIV v podobe zastavenia alebo zníženia rizikového správania. Diskusia žiakov zaujala, aktívne sa zapájali, dozvedeli sa aj mnoho nových vecí. Prezentácia, aj diskusia boli v každej triede prispôsobené veku žiakov. Každá trieda v ktorej som realizovala besedu vytvorila nejaký plagát. Či už ako skupina, alebo jednotlivci. Cieľom bolo zviditeľniť 1. december, ale aj protidrogovú prevenciu. Z výtvorov žiakov som vytvorila nástenku, ktorá je umiestnená pri vstupe do školy. Za účelom upozornenia na tieto sociálno- patologické javy. Verím, že aj poznanie nových skutočností odradí žiakov od experimentovania s drogami.
Aby mysleli na to, že pri rozhodovaní sa, či vyskúšajú nejakú drogu, si zároveň volia cestu života či smrti.
Vypracovala: Mgr. Katarína Zemková- školská psychologička

Mgr. Katarína Zemková- školská psychologička