Hodnotiaca správa 2021

SPŠ stavebná

Veľká okružná 25
01001 Žilina

Každý rok sa v škole snažíme žiakom kampaň ozvláštniť a tento rok sme prišli s myšlienkou zapracovania Červených stužiek do predmetu ANJ v téme ľudské telo. Žiaci si prostredníctvom cvičení na interaktívnej tabuli osvojili poznatky v téme HIV/AIDS a dozvedeli sa aj o histórii a poslaní kampane Červené stužky. Po každom celku mali žiaci možnosť skupinovej reflexie.

Maroš Bolo