Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Kudlovská 11
06601 Humenné

ZŠ Kudlovská 11, 066 01 Humenné
V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu
,, Červené stužky ''. Naše aktivity:

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8. a 9.ročníka. Všetky aktivity boli zverejnené aj  na webovej stránke školy.
Prednáška pre žiakov 8.B téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť ",
prednášku si pripravila PaedDr. S. Vasková.
Online prednášky a aktivity na tému: ,,Červené stužky, HIV, AIDS”,
,,Závislosti a ich vplyv na duševné zdravie"- pre žiakov 9.A , prezentované cez YouTube kanál. Prednášku viedla MUDr. E. Nováková, PhD.
Žiaci 8.B si pre žiakov 7,8,9. ročníka priravili červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky rozdali 1.12.2021. Všetci, ktorí ich nosili takto vyjadrili podporu projektu.
Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.
Vyhodnotenie celého projektu, rozhlasové okienko a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

PaedDr. Silvia Vasková