Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Viestova 1
90701 Myjava

Naša škola sa v tomto školskom roku 2021/2022 zúčastnila celonárodnej kampane Červené stužky. Žiaci 5.ročníka sa v mesiaci november zapojili do výtvarnej súťaže zameranej na návrh plagátu ku kampani Červené stužky. V rámci tried sa uskutočnilo školské kolo vyhodnotenia návrhov plagátov. Tri najlepšie plagáty, ktoré si v hlasovaní zvolili žiaci týchto tried, boli odoslané do výtvarnej súťaže. V mesiaci december si žiaci 6. až 9. ročníka mali možnosť na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky pozrieť dokument Moja misia (10) Anjeli o aktivitách rehoľnej sestry a misionárky Františky Olexovej. Na nasledujúcich hodinách prebiehali diskusie a aktivity z metodických materiálov Červené stužky, ktoré sme dostali k dispozícii. Zapojenie sa do kampane vyvrcholilo 1.12.2021, keď mali žiaci možnosť na hodinách techniky vyrobiť si vlastné červené stužky a na znak solidarity s ľuďmi na celom svete trpiacimi týmto ochorením ju mohli nosiť na odeve. Každá trieda si vytvorila tiež spoločnú fotku so stužkami, ktorú sme spolu so správou o tejto kampani uverejnili aj na webe našej školy. Tak majú možnosť dozvedieť sa o kampani aj o Medzinárodnom dni boja proti HIV/AIDS aj rodičia a priatelia školy. Ďakujeme veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa tejto kampane a dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa budeme môcť zúčastniť. S pozdravom a vďakou, žiaci a pedagógovia 1.ZŠ Viestova, Myjava.

Mgr. Dominika Rišková