Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Bátorove Kosihy 892
94634 Bátorove Kosihy

Záverečná správa z kampane „Červené stužky“
Aj naša škola sa zapojila do 15. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“, ktorá sa uskutočnila v rámci svetového dňa boja proti AIDS. Kvôli momentálnej situácii diania na Slovensku sme nestihli urobiť všetky naplánované aktivity. Projekt sme podporili kútikom k danej problematike, kde sme umiestnili nielen práce našich žiakov, ale aj plagát kampane. Žiaci deviateho ročníka nemohli tento rok pripínať vlastnoručne vyrobené červené stužky. Na podporu uvedomenia si významu Svetového dňa boja proti HIV/AIDS sme zorganizovali aktivity v triedach. Aktivity bolo možné realizovať len s jednou skupinou žiakov z hľadiska rešpektovania opatrení v súvislosti s COVID -19. Vždy to bol koordinátor, triedny učiteľ a jeho žiaci. „Výchovno-vzdelávaciu štafetu“ samozrejme prevzali triedni učitelia. Na hodinách sa prostredníctvom prednášok a prezentácií žiaci oboznámili s problematikou HIV/AIDS. Po nadobudnutí potrebných informácií sa pustili do práce. Spoločne sa zapojili do tvorby plagátov na tému „Červená stužka okolo našej školy“. Pracovali po triedach. Napriek tomu, že tvorba plagátov bola časovo náročná, zvládali ju výborne. Po dokončení boli všetky práce vystavené na chodbe prvého poschodia. Žiaci našej školy vyjadrili svoje myšlienky o infekcii HIV a o chorobe AIDS prostredníctvom plagátov, či literárnej tvorby, z ktorých každý nesie so sebou nejaké posolstvo.
Aj napriek tomu, že v tejto chvíli sa zameriavame najmä na súčasné ochorenie COVID-19, kampaň Červené stužky nie je zbytočná. Pri oboch ochoreniach je potrebné zaujať spoločný postoj a venovať sa prevencii. Dôležité je vykonávať preventívne opatrenia, šíriť poznatky a informácie o týchto ochoreniach, používať ochranné prostriedky a nevystavovať sa nebezpečenstvu. Je potrebné, aby sme žiakov s touto témou oboznámili a rúcali predsudky, ktoré sú s týmto ochorením spojené. Je potrebné krok po kroku túto tému otvárať a správne formovať pohľady ľudí na toto ochorenie.

Mgr. Alena Bazsóová, koordinátor prevencie