Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Školská 28
08233 Chminianska Nová Ves

Tento ročník kampane bol u nás na aktivity chudobný, keďže neustále chýbalo veľa žiakov, ako aj učiteľov z dôvodu pandémie.Kvôli tomu sme sa nezapojili ani do výtvarnej súťaže.Podarilo sa nám zrealizovať 8.10.preventívne aktivity s CPPPaP v Prešove pre žiakov 7.,8.ročníka Výchova k manželstvu a rodičovstvu,9.ročníka AIDS-zodpovedné sexuálne správanie, 5.ročníka Koflikty v školskom prostredí, šikanovanie.V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, keďže ich zneužívanie tiež ovplyvňuje zodpovedné sexuálne správanie,sme v rámci telesnej a športovej výchovy ,v rámci tried, tried realizovali turnaje v prehadzovanej.1.12.2021odznela relácia v školskom rozhlase pri príležitosti Dňa proti AIDS v interpretácii žiakov 8.ročníka,a žiaci 8.ročníka rozdávali ráno žiakom,pedagógom pri príchode do školy červené stužky, ktoré si pripli a nosili v tento deň na znak reakcie na tento globálny problém, akým AIDS nepochybne je.K tejto akcii významným podielom prispela aj koordinátorka Školy podporujúcej zdravie Mgr.M.Aronová
Správu vypracovala koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov a výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr.Karina Gerenčérová

Mgr.Karina Gerenčérová