Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna

Kláštorná 2
06503 Podolínec

Červené stužky (správa)

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Pätnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 2. septembra 2021 a vyvrcholil 1. decembra 2021 – na Svetový deň boja proti AIDS (v tomto ročníku sa stretnutie v Žiline nekonalo kvôli pandémii Covid-19).

Žiaci Spojenej školy sv. Klementa Hofbauera internátnej v Podolínci sa aktívne zapojili do pätnásteho ročníka kampane Červené stužky. Spojená škola má 2 organizačné zložky, špeciálnu základnú školu a odborné učilište. Spojená škola uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom kampane bolo zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov, aby pochopili problematiku HIV/AIDS, uvedomili si nebezpečenstvo vírusu HIV a choroby AIDS. Aj tento školský rok je poznačený pandémiou Covid-19. V rámci kampane sme uskutočnili nasledujúce aktivity:
1. Zviditeľnili sme 1. december - Svetový deň boja proti AIDS aktivitami podľa metodickej príručky kampane. K problematike HIV, AIDS sme pripravili so žiakmi nástenku a diskutovali o téme na hodinách biológie a na hodinách občianskej náuky.
2. Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia žiakov aj zamestnancov škôl, počas pandémie Covid-19 sa organizovala odborná prednáška a následne beseda na tému HIV/AIDS, kde bola žiakom vysvetľovaná problematika HIV/AIDS, štruktúra vírusu HIV, ako sa vírus prenáša, aké sú príznaky choroby, liečba a prognóza pre jednotlivé triedy samostatne na hodinách biológie – žiaci špeciálnej základnej školy a žiaci odborného učilišťa na hodinách občianskej výchovy.
3. V Odbornom učilišti sa nám podarilo zorganizovať prednášku na tému duševné zdravie a závislosti a tiež na tému obchodovanie s ľuďmi pod vedením nášho koordinátora drogovej prevencie samostatne v každej triede za dodržania epidemiologických opatrení.
4. Na vybraných hodinách v jednotlivých triedach špeciálnej základnej školy bol premietnutý kreslený film Two little girls – Dve malé dievčatá, po ktorom nasledovala so žiakmi krátka diskusia. Žiakom odborného učilišťa bol premietnutý film Obchodovanie s ľuďmi z roku 2011, po ktorom tiež nasledoval krátky rozhovor o danej problematike.
5. V odbornom učilišti v súlade s metodikou prezentácie filmu Anjeli na hodinách občianskej náuky premietnutý tento film samostatne v každej triede, po ktorom nasledovala diskusia k filmu a znovu pripomenutie kampane Červené stužky pomocou plagátu a letákov.
6. Výchovná poradkyňa sa zapojila do kampane Červené stužky premietnutím filmu Príbehy anjelov, ktorý je pokračovaním filmu Anjeli. Cieľom besedy bolo formovať pozitívny postoj mladých ľudí k problematike HIV/AIDS, zamyslieť sa nad príbehmi dospievajúcich mladých ľudí nakazených HIV.
7. V termíne od 25. 11. do 1. 12. 2021 sme za zaoberali výrobou a nosením červených stužiek.
8. Napísali sme o kampani na webovú stránku školy: https://sskhi.edupage.org/ a na facebookovú stránku špeciálnej základnej školy: https://www.facebook.com/ŠZŠ, čím sme vyjadrili solidaritu v boji proti chorobe AIDS.
Na webovej stránke kampane Červené stužky www.cervenestuzky.sk boli všetky potrebné informácie na uskutočnenie aktivít. Uvedomujem si, že základom boja proti HIV/AIDS je predovšetkým informovanosť a zdravý životný štýl mladých ľudí. V tomto školskom roku sme neuskutočnili športové aktivity, čo nám je veľmi ľúto, preto žiaci na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením pani učiteľky Mgr. Michaely Faltičkovej vytvorili nádherné červené srdce ako symbol lásky, odvahy a bojovnosti.

Mgr. Slavomíra Hančárová