Hodnotiaca správa 2021

Školský internát Stredná športová škola

Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY 2021
HODNOTIACA SPRÁVA

Stredná športová škola v Košiciach sa aj v tomto školskom roku zapojila do pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY. Celoslovenská kampaň boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Kampaň bola zameraná na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí mladých ľudí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS. Kampaň bola tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí, preto sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. V rámci školského internátu kampaň realizovali a koordinovali Mgr. Margita Murzová a Mgr. Eduard Tyč.
Žiaci Strednej športovej školy v Košiciach sa do kampane zapojili účasťou v aktivitách:
- Zapojením sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže ZŠ a SŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
- Zapojením sa do súťaže „Športom pre Červené stužky“ zorganizovaním športovej aktivity - turnaj žiakov školského internátu v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 8 žiakov.
- Príprava nástenky s tematikou prevencie HIV/AIDS vo vestibule školy s umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste.
Veríme, že táto kampaň s cieľom viesť mladých ľudí k zdravému životnému štýlu im priniesla okrem informácii o prevencii HIV/AIDS aj informácie o prevencii látkových a nelátkových závislosti a obchodovaní s ľuďmi.

Košice, 2.12.2019
Mgr. Margita Murzová
Mgr. Eduard TYČ
koordinátori kampane

Mgr. Eduard TYČ