Hodnotiaca správa 2021

Obchodná akadémia

Kapušianska 2
071 01 Michalovce

Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do 15. ročníka kampane "Cervené stužky" Realizovali sme preventívne aktivity v súlade s navrhovanými aktivitami kampane. Okrem toho, sme zapojili žiakov aj v rámci dobrovoľníctva. Podarilo sa nám zapojiť všetkých žiakov a posilniť prevenciu voči negatívnym javom a formovať správne návyky, postoje a životný štýl našich žiakov.

REALIZOVANÉ AKTIVITY

September
- zapojenie školy do kampane "Červené stužky"
- aktualizácia a propagácia kampane na FB stránke školy a info pointe školy
- dobrovoľníctvo – Biela pastelka


Október
- dobrovoľnícka akcia - Modrá nezábudka
- prednáška v rámci týždňa zdravej výživy v spolupráci s RUVZ - "Poruchy
prijímania potravy"
- súťaž 1.pomoc - organizátor SZŠ Košice
- preventívne aktivity Šikanovanie a kyberšikanovanie" pre všetkých žiakov školy

November
- Metodický materiál pre žiakov ochran detí pred násilím
- zapojenie žiakov do súťaže HIV/AIDS
- zapojenie žiakov do online aktivity "Na rovinu o duševnom zdraví"
- výtvarná súťaž pre SŠ Červené stužky"
- preventívna aktivita Mýty a fakty o násilí pre 3. a 4. ročník
- preventívna aktivita Emočné vyjadrenie pre 1. a 2. ročník
- Dotazník - prevencia zneužívania návykových látok pre všetkých žiakov a
vyhodnotenie dotazníka
- zapojenie žiakov do "Bubnovačky"
- tvorba a nosenie červených stužiek

Vypracovala: Mgr. Alena Hreščáková koordinátor prevencie
Mgr. Alena Hreščáková, koordinátor prevencie