Hodnotiaca správa 2021

Stredná zdravotnícka škola

Hlboká cesta 23
010 01 Žilina

Aktivity prebiehajúce na Strednej zdravotníckej škole v Žiline:
- Na škole prebiehala prednáška na tému HIV / AIDS, bola určená žiakom tretieho a štvrtého ročníka. Táto téme je jednou z maturitných otázok.
- Pre vybrané triedy sa organizovala prednáška o duševnom zdraví , rozoberali sa jednotlivé závislosti
- Žiaci prvého ročníka sa zapojil do výtvarnej súťaže pre SŠ „Červené stužky? Naša žiačka prvého ročníka odbor Praktická sestra Dáška Jánošíková vyhrala Cenu primátora mesta Žilina Petra Fiabáne
- Žiaci vytvorili červené stužky a v čase prezenčného vyučovania ich nosili v priestoroch školy ale aj počas odbornej klinickej praxe v termíne do 30.novembra 2021
- V priebehu mesiaca september a december 2021 sa premietal film Anjeli a Príbeh anjelov , taktiež DVD HIV / AIDS a In your face

PhDr. Ostráková Mária
Stredná zdravotnícka škola Žilina

PhDr.Ostráková Mária