Hodnotiaca správa 2021

Základná škola J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany

J. A. Komenského 161/6
97243 Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A Komenského161 / 6, Zemianske Kostoľany
Hodnotiaca správa pre Červené stužky 2021

Základná škola J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany v rámci 15. ročníka kampane Červené stužky 2021 uskutočnila tieto aktivity:

- september 2021 - prihlásenie školy do 15. ročníka kampane Červené stužky, plán aktivít, umiestnenie plagátov kampane na nástenke v priestore školy,

- od 21. do 25. októbra 2021 - oboznámenie žiakov ZŠ so základnými informáciami o kampani Červené stužky,

- október 2021 - výtvarná súťaž žiakov v tvorbe prác na tému „ Pohľadnica pre Červené stužky“ a zaslanie najlepších prác do celoslovenskej výtvarnej súťaže kampane Červené stužky v kategórii ZŠ,

. dňa 20.10.2021 sa uskutočnilo v Prievidzi športové odpoludnie žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Našu školu reprezentovali starší chlapci a dievčatá. V kategórii žiakov obsadili chlapci krásne 3. miesto - Športom pre Červené stužky,

- v mesiaci november boli žiakom 5. - 8. ročníka ZŠ premietnuté filmy o AIDS - Anjeli, Príbehy anjelov s diskusiou k tejto problematike,
- v spolupráci s CPPPaP Prievidza sme v mesiaci október a november prebiehal na našej škole program: „ Cesta a zmysel môjho / nášho / života “ pre 6. a 8. roč., ktorý je špeciálnym programom vytvoreným OZ CPPPaP pre žiakov II. stupňa. Cieľom programu je, aby si žiaci uvedomili, že problémy vzniknuté v spoločnosti sa nemusia riešiť len pomocou drog, ale dá sa to riešiť rozumom. svojho osudu. Preventívny program začal 4. 11. 2021 v 8. triede, kde pútavou formou prednášajúca priblížila žiakom závažnosť daného problému z hľadiska celospoločenského.

- „ Zdravý životný štýl „ Projekt je realizovaný v spolupráci s CPPPaP Prievidza a je zameraný na primárnu prevenciu v oblasti zdravého životného štýlu pre 3. ročník. Cieľom programu je prezentovať výchovu k zdravému životnému štýlu prostredníctvom edukačných aktivít, čím sa vytvára priestor pre poznávanie samého seba a svojich potrieb, čo je pre telo vhodné a čo nie, získavanie poznatkov o zdravom životnom štýle, podporovanie a rozvíjanie vhodných hodnôt a postojov zdravého spôsobu života, podporovanie ochrany svojho zdravia a zdravia iných, taktiež získanie základných poznatkov o drogách a ochrane pred ich vplyvom, riešenie modelových situácií ohrozujúcich zdravie a v neposlednom rade prostredníctvom zážitkovej činnosti rozvíjať osobnosť dieťaťa.
Preventívny program pozostáva z troch stretnutí a sú to nasledovné termíny:
1. pondelok, 25.10.2021 od 11:50 – 13:20 hod.
2. pondelok, 8.11.2021 od 11:50 – 13:20 hod.
3. pondelok, 15.11.2021 od 11:50 – 13:30 hod.

- dňa 30. novembra odznela v školskom rozhlase relácia o kampani Červené stužky v roku 2021. Ku všetkým prítomným sa prihovorila koordinátorka primárnej prevencie a vysvetlila, že červená stužka je symbolom podpory boja proti chorobe AIDS a zdôraznila, že 1.decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS .

-„Živú“ červenú stužku 2021, vytvorili žiaci vo svojich triedach dňa 1.12. 2021 v oblečení červenej farby. Živá červená stužka priviedla všetkých našich žiakov k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a krásou života. V tento deň si naši žiaci pripli na svoju hruď červenú stužku.

- dňa 2. decembra 2021 – zaslanie správy o aktivitách pre 15. ročník kampane Červené stužky.

Vypracovala koordinátorka primárnej prevencie Jana Kmeťová

Jana Kmeťová