Hodnotiaca správa 2021

Stred. zdravot. škola

J. Kozáčeka 4
96001 Zvolen

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen

Hodnotiaca správa: Celoslovenská kampaň Červené stužky

Do 15. ročníka kampane sme sa zapojili s cieľom sprostredkovať problematiku všetkým našim študentom. Realizáciu niektorých aktivít nám komplikovala súčasná situácia, pracovali sme v obmedzujúcich podmienkach. Podarilo sa nám však tému sprístupniť každému.
V pláne sme mali tiež odbornú konferenciu , ktorú sme odložili.
Vzdelávacie aktivity, ktoré sme uskutočnili, mali pozitívnu spätnú väzbu.
Pre žiakov 1. ročníka sme realizovali Kvíz o Kampani Červené stužky. Využili sme materiál dostupný na stránke www.cervenestuzky.sk.
Organizovali sme besedu v spolupráci s RÚVZ vo Zvolene na tému Zdravý životný štýl.
Žiaci 2. ročníka vypĺňali dotazníky orientované na vedenie mladého človeka k zdravému životnému štýlu. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky.
Žiaci 3. a 4. ročníka spracovali prezentácie s cieľom zvýšiť povedomie o téme HIV a AIDS. Interpretovali ich počas vyučovania na odborných predmetoch. Na príprave spolupracovali odborné učiteľky našej školy.
Pripravili sme zároveň panely, ktoré boli inštalované v priestoroch školy a sprístupnené všetkým žiakom počas trvania kampane.
Vyvrcholením bol 1. december, keď žiačky 4. ročníka odovzdávali zamestnancom a žiakom červené stužky.
O realizovaných aktivitách sme informovali prostredníctvom web stránky školy.

Vypracovala: Mgr. Danica Gondová

Mgr. Danica Gondová, Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen