Hodnotiaca správa 2021

ZŠ s MŠ Karola Rapoša

Pionierska 4
97701 Brezno

Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . O pätnástom ročníku kampane sociálne pedagogičky školy informovali prostredníctvom nástenky, poskytnutím odborných informačných bulletinov a množstva školských aktivít.

V rámci prednášok, besied, diskusií boli žiaci oboznámení s problematikou a témami nielen HIV/AIDS, obchodovania s ľuďmi, závislostí , ale i zdravého životného štýlu.
Pozornosti zo strany mladších žiakov sa tešil informačný bulletin kampane „Tri zlaté kľúče vzťahov“. V triedach následne prebiehali diskusie na tému priateľstva , dobrých vzťahov s inými, spolupatričnosti.

Vedomosti o návykových látkach a skúsenosti s nimi mohli žiaci prezentovať počas Európskeho týždňa boja proti drogám. Zrealizovali sme dotazníkový prieskum a následné diskusie na túto, stále aktuálnu tému. Žiakom druhého stupňa bol premietnutý film Kým stúpa dym, o ktorom následne veľmi aktívne diskutovali.

So záujmom žiakov sa stretli interaktívne prednášky na tému obchodovania s ľuďmi, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvo Policajného zboru a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Brezne.

Veľkú spolupatričnosť preukázali žiaci a pedagógovia zapojením sa do výzvy „ Nosím červené tričko“ a pripnutím si červenej stužky dňa 1. decembra, v deň Svetového boja proti AIDS a vyvrcholenia kampane.

Pätnásty ročník kampane Červené stužky na našej škole sa stretol so záujmom a pozitívnymi odozvami, preto sa tešíme na ďalšie ročníky.

v Brezne, 06.12.2021

PhDr. Medveďová, Mgr. Gašparíková