Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom

Kampaň „Červené stužky 2021“ realizovaná na ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach

Termín realizácie aktivít: 25.11.2021 - 01.12.2021
Počet zapojených žiakov: 30
Počet zapojených učiteľov: 1

Aktivity žiakov v kampani „Červené stužky“:
o Výroba modelu „plačúcej zemegule“ z machu s tematikou kampane,
o spracovanie nástenky na chodbe školy a umiestnenie plagátu kampane,
o aktivity MP realizované žiakmi prezenčne prítomnými na vyučovaní,
o „Deň červených tričiek“ – zapojenie žiakov do kampane oblečením červenej farby,
o školská figurína oblečená ako zdravotníčka,
o v odbornej učebni zriadený tzv. Info kútik s materiálmi kampane,
o fotodokumentácia na web stránke školy.


Košice: 01.12.2021 Spracovala: Ing. Mgr. M. Vitikáčová

Ing. Mgr. Mária Vitikáčová