Hodnotiaca správa 2021

Stredná zdravot.škola

Kukučínova 40
04137 Košice-Juh

Záverečná správa o priebehu 15. ročníka kampane Červené stužky

Naša škola sa v školskom roku 2021/2022 prihlásila do 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.
Do kampane sme sa zapojili a podporili ju nasledujúcimi aktivitami:
• v mesiaci december 2021 bol na viditeľnom mieste v priestoroch školy umiestnený plagát kampane, problematike HIV/AIDS a kampani Červené stužky sme venovali názornú propagáciu zhotovením nástenného panelu,
• dňa 5. 11.2021 sme zaslali vybrané výtvarné práce do celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných škôl na tému Červená stužka,
• dňa 1.12.2021 sme na škole usporiadali workshop na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou červených stužiek,
◦ a ponúkali odborné informačné bulletiny s témami Vírus HIV/AIDS, Ako bojovať proti HIV/ AIDS a Tri zlaté kľúče vzťahov,
◦ uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže na tému Červené stužky, do hlasovania sa zapojili pedagógovia a žiaci školy, (najviac hlasov získala Nikola Horvátová II.A/PS, ktorej srdečne blahoželáme,
• od 28. novembra do 1. decembra 2021 žiaci školy a pedagogickí zamestnanci podporili kampaň nosením červených stužiek,
• 1. 12. 2021 žiačka S. Pástorová (II.B/PS) v školskom rozhlase oboznámila študentov s ochorením HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky,
• žiačka Viktória Kočišová (II.B/PS) veľmi odborne a profesionálne odprezentovala problematiku HIV/AIDS na hodinách II.B/PS, III.MAS, II.A/PS triedy prezenčne a v triedach I.MAS a I.A/PS dištanšne. Súčasne ponúkla žiakom test, ktorým si mohli po prezentácií overiť svoje vedomosti,
• 16.11. 2021 sa žiačky V. Kočišová, V. Janoščáková a M. Kopancová (II.B/PS) zúčastnili online 6. ročníka Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia, ktorá bola organizovaná Mládežou Slovenského Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Do súťaže sa zapojilo 74 škôl z celého Slovenska. Žiačky sa umiestnili na 7. mieste, pričom do finále Národnej súťaže postupuje prvých 10 škôl podľa výsledkovej listiny online kola.
Do kampane Červené stužky sa naša škola zapojila trinástykrát. Túto kampaň plánujeme podporiť aj v nasledujúcom školskom roku
MUDr. Kolárovská – koordinátor kampane ČS na škole

MUDr. Alena Kolárovská