Hodnotiaca správa 2021

Spojená škola - ŠZŠ

Nová 803
04925 Dobšiná

Naša škola sa rovnako, ako aj po iné roky, zapojila do 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Z ponuky aktivít sme si vybrali a uskutočnili nasledovné:
-Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže pre ŠZŠ, tému žiaci výstižne výtvarne spracovali z množstva vytvorených pohľadníc bolo ťažké vybrať tri a odoslať do súťaže.
-Pre žiakov vyšších ročníkov sme pripravili besedu za účasti psychologičky našej školy na tému HIV/AIDS. Besedy sa zúčastnili aj terénne sociálne pracovníčky, ktoré rovnako ako učitelia, riešia problémy a vedia, čo je potrebné žiakom vysvetliť. Lektorka odborne pristupovala k problematike, dokázala udržať záujem žiakov a zodpovedala aj na ich otázky.
-Symbolom svetového dňa sú červené stužky, žiakom sme vysvetlili jej tri posolstvá, predovšetkým jej symboliku v zmysle podpory vzdelávacích projektov a v zmysle prevencie tohto ochorenia..
- So žiakmi sme vyrábali červené stužky na hodinách pracovného vyučovania.
-1. decembra si žiaci aj pedagógovia našej školy pripli červenú stužku, čím vyjadrili solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.
-Pozreli sme si film Anjeli, ktorý prijateľnou formou vysvetľuje, ako sa dá predchádzať tomuto ochoreniu, teda aká je jeho možná prevencia. Vypočuli sme si aj piesne Fredieho Mercuryho, ktorý trpel takýmto ochorením aj mu podľahol.
-Uskutočnené aktivity sme spropagovali na stránke našej školy a na Facebooku.
Zapojením sa do kampane sme radi prispeli k podpore šľachetnej myšlienky.

Mgr. E.Baštáková, Mgr. G.Elexová